4 december 2013

concept verkiezingsprogramma 2014-2018

 • De afgelopen jaren heeft de PvdA veel bereikt in Kralingen-Crooswijk. Toch zijn we er nog niet. De PvdA kandidaten voor de gebiedscommissie weten wat er leeft in onze buurten en wijken en gaan in gesprek met de bewoners en ondernemers.
 • De gebiedscommissie werkt anders dan de vroegere deelraad. Wat ons betreft in de wijken en met veel contacten met bewoners en ondernemers. De besluitvorming vindt straks in het stadhuis aan de Coolsingel plaats.
 • Voor de uitvoering van belangrijke zaken in onze wijken vinden we dat de verantwoordelijkheid ook vaak bij de gebiedscommissie of bij bewoners zelf kan liggen. We gaan ons daar hard voor maken. De PvdA is en blijft aanspreekbaar in elke wijk en buurt.
 • Ook van de ambtenaren die in het gebied werken verwachten wij een goed netwerk in ‘hun’ wijk. Zij trekken er samen met de leden van de gebiedscommissie op uit om met bewoners en ondernemers te praten over wat er nodig is voor de wijk. Ze nemen de behoeften en problemen van bewoners in de wijken op in duidelijke adviezen voor de politici aan de Coolsingel.
 • Communicatie en participatie zijn kerntaken van de nieuwe gebiedscommissie. Wij willen bewoners en ondernemers direct bij de gebiedscommissie betrekken en willen dat de gemeente goed uitlegt wat er met de inbreng van betrokkenen wordt gedaan.
 • Samenwerken met bewoners is juist ook voor de ‘gewone’ dingen belangrijk. Samen met de buurt bepalen we per wijk de top 3 op het gebied van schoon, heel en veilig de ’top 3’. De politie, stadswachten en reinigingsdienst voeren die top 3 voor de wijk daarna uit.
 • Bewoners verdienen individuele ondersteuning als zij er niet uitkomen met de overheid. De PvdA heeft hiervoor een ombudsman. Ook de gebiedscommissie hoort hulp te bieden.
 • Voor de PvdA heeft inzet op Crooswijk en Jaffa de komende tijd prioriteit. We willen dat de plannen voor de aanpak van Oud en Nieuw Crooswijk worden uitgevoerd, samen met bewoners en de woningcorporaties. Die gaan de wijken veiliger en prettiger maken.
 • Wij willen maximaal investeren in de ontwikkeling van onze inwoners. Alle mensen met een bijstandsuitkering in Oud- en Nieuw Crooswijk hebben al de kans gekregen actief te worden in de samenleving. Deze aanpak wordt uitgebreid naar Kralingen-West en Rubroek.
 • Nu we de veilige fietsroute op de Oostzeedijk Beneden voor elkaar hebben gekregen, willen we ook een veilig fietspad op de Crooswijksestraat. We stimuleren initiatieven voor buurtfietsenstallingen in Kralingen-Crooswijk.
 • Bewoners en culturele ondernemers blijven wat de PvdA betreft kansen krijgen om culturele activiteiten te organiseren en te laten groeien. Samenwerking tussen kunstenaars en scholen biedt hiervoor mooie kansen.

 

Nieuw-Crooswijk

 • De bouwactiviteiten in Nieuw-Crooswijk mogen niet langer overlast en onzekerheid geven voor de huidige bewoners. De komende jaren worden deze in voortdurend overleg met de wijkbewoners, uitgevoerd.
 • Geen sloop voordat er zicht is op uitvoering van concrete bouwplannen, dus geen kaalslag. Ook willen we niet vooruitlopen op nieuwe bouwlocaties (zoals Veilingterrein), zo lang de vernieuwing van Nieuw Crooswijk nog loopt.
 • Creatief gebruik van open ruimtes door tijdelijke invulling van leegstaande terreinen.
 • In Nieuw Crooswijk willen we samen met bewoners een laagdrempelige ontmoetingsplek voor buurtbewoners. De exploitatie is zo veel mogelijk in handen van de buurt zelf en de gemeente helpt mee.
 • Het Huys te Krooswijk hoort een ruim aanbod aan basisonderwijs te huisvesten, aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe gezinnen in de buurt.

 

Oud-Crooswijk en Rubroek

 • Doorgaan met het Uitvoeringsprogramma ‘Crooswijk Werkt’ dat de gemeente in 2012 met de woningcorporaties heeft afgesproken. Opleiding, gezondheid, inkomen en taalbeheersing zijn daarbij erg belangrijk.
 • Creatief gebruik van open ruimtes door tijdelijke invulling van leegstaande terreinen.
 • Aanpak van jongeren en gezinnen die normoverschrijdend gedrag vertonen. Dit willen we bereiken door samenwerking van alle professionals – zoals gemeente, politie, justitie – en ook minder voor de hand liggende partijen zoals UWV, belastingdienst en reclassering.
 • Extra inzet van de gemeentereiniging om samen met actieve buurtbewoners (zoals rond de Koeweide) zwerfvuil en verkeerd aangeboden afval aan te pakken.
 • Duurzame verbetering van de Crooswijkseweg als dé winkelstraat van Crooswijk.
 • Inzet op zorg wordt geboden door wijkteams voor jeugd en volwassenen, bestaande uit professionele en vrijwillige krachten.
 • In Oud Crooswijk willen we samen met bewoners een laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheid voor buurtbewoners ontwikkelen. De exploitatie is zo veel mogelijk in handen van de buurtbewoners zelf en de gemeente helpt mee waar nodig. Het initiatief in buurthuis De Branding is zo’n ontmoetingsplek.
 • Het Schuttersveld is het centrale recreatiegebied in Crooswijk. Naast sportcentrum/zwembad en de recreatiemogelijkheden buiten, is de speeltuin van groot belang. Samen met bewoners wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van deze voorzieningen.

 

Kralingen-West

 

 • De PvdA wil dat bewoners in Kralingen-West, waar nodig, door de gemeente worden gestimuleerd hun talenten maximaal in te zetten om hun economische situatie te verbeteren.
 • Beheersing van de Nederlandse taal is van groot belang op de weg naar werk en naar participatie in wijk en buurt. In Kralingen-West is extra inzet op taalbeheersing nodig.
 • In Jaffa worden de komende jaren nieuwe woningen gebouwd. Dat is een kans voor Kralingen-West. Het biedt kansen aan gezinnen die op zoek zijn naar een mooie koopwoning in Kralingen, maar niet de financiële mogelijkheden hebben een huis in Kralingen-Oost te kopen.
 • De in Jaffa-Noord gelegen Arentschool is een succesvolle gemengde school. De PvdA wil dat deze school dé centrale voorziening in het nieuwe Jaffa wordt. Voor de huidige noodbouw komt een definitieve oplossing, uiteindelijk aan het Berkelplein, zodat dit plein straks ook als speelplaats voor de school kan worden gebruikt.
 • Samen met oude en nieuwe bewoners maken we een plan voor de vernieuwing van het Berkelplein.
 • Voor het winkelgebied Goudse Rijweg/Vlietlaan kan, met hulp van Europees geld, een kleiner en levendiger winkelgebied ontstaan, waar alle buurtbewoners prettig de dagelijkse boodschappen kunnen doen.
 • Er worden effectieve veiligheid- en leefbaarheidmaatregelen genomen voor de Goudse Rijweg/Vlietlaan, zoals meer politie/stadstoezicht en tijdelijke inzet van cameratoezicht.
 • In Vredenoord zijn de woningen aan de Wollefoppenstraat door aanhoudende inzet van de PvdA omgezet in kluswoningen met opknapplicht en verkocht aan particulieren die hier nu hun eigen paleisjes maken. Nu wordt het tijd te investeren in het Vredenoordplein en omgeving, zowel in (speel)voorzieningen, buitenruimte als in programmering en toezicht.
 • Open gaten dienen na sloop snel gevuld te worden. De Palestinastraat zuidzijde ziet de PvdA nu graag snel bebouwd worden.
 • Speeltuin Oudedijk behouden we voor de buurt en de speeltuin (net als de andere speeltuinen) benutten we als werkervaringplek voor buurtbewoners die in een uitkeringssituatie zitten.
 • Aansluitend op het gezondheidscentrum nabij de Nieuwe Plantage, ziet de PvdA graag een wijkservicepunt in een nieuwe stijl. Dit met hulp en ondersteuning voor jeugd en volwassenen en als thuisbasis voor vrijwilligers.
 • Blijvende inzet ter preventie en vanuit de politie om overlastgevend rondhangen nabij Metrostation Gerdesiaweg aan te pakken.
 • Samen met bewoners willen wij aandacht vragen voor de leefbaarheid en veiligheid van het Assendelftplein en omgeving.

 

Kralingen-Midden en -Oost

 • Lusthof markeert de grens tussen west en oost in Kralingen en is een mooie, levendige en dichtbevolkte buurt met een mix van huur-en koopwoningen. Het behoud van jonge hoogopgeleiden die al vanaf hun studietijd in Lusthof wonen wordt gestimuleerd. De PvdA bepleit aantrekkelijke woningen en woon-werkpanden voor die groep.
 • De Lusthofstraat wordt wat de PvdA betreft heringericht voordat de nieuwbouw op de hoek met de Willem Ruyslaan klaar is. Nadat de Albert Heijn aan de Lusthofstraat is geopend, wordt opnieuw bekeken of de Albert Heijn aan de Oudedijk daar toekomst heeft.
 • Kralingen-Oost is één van de mooiste stukjes Rotterdam. De wijk is grotendeels Beschermd Stadsgezicht. Het vele groen in de wijk, de diversiteit aan woningen en de nabijheid van het Kralingse Bos zorgen voor een aantrekkelijk woongebied.
 • De PvdA steunt de ambities van de Erasmus Universiteit om uit te groeien tot een internationale campus met wonen en werken. Het metrostation Kralingse Zoom en haar omgeving wordt ontwikkeld tot een OV-knooppunt dat zowel de campus als de stad bedient.
 • Veel inwoners van Kralingen zijn student. We willen graag samen met hen en met andere bewoners in gesprek gaan over wat er nodig is om studenten en andere groepen een goed thuis in de wijk te geven.
 • In overleg met omwonenden en betrokken ondernemers wordt een nieuwe en realistische toekomstvisie voor Brainpark ontwikkeld.
 • Permanente snelheidscontroles aan de doorgaande wegen (o.a. Oostzeedijk, ‘s-Gravenweg) waar oversteken voor voetgangers moeilijk is vanwege hardrijders.
 • De open plek in de Aegidiusstraat wordt nu eindelijk bebouwd met woningen.
 • De braakliggende locatie tussen het Noordelijk Niertje en de Kralingse Zoom wordt bebouwd. Daarbij is een goede en veilige verkeersafwikkeling van groot belang.

 

De Esch

 

 • De Esch is ruim opgezet met veel groen, water en zicht op de Maas. De PvdA wil samen met bewoners bekijken hoe de relatie met het water versterkt kan worden.
 • Op locaties waar woningbouw mogelijk is, zien wij graag een gevarieerd woningaanbod voor de wijk.
 • Voor ouderen is een woonservicegebied ontwikkeld. Dat kan verder worden uitgebouwd met een wijkteam en activiteiten.
 • De veiligheid in en rondom De Esch is afgelopen tijd verbeterd door aanpak van drugsoverlast in het gebied tussen Maasboulevard en Plantagelaan. Binnen de wijk worden overlastgevende groepen aangepakt.
 • Als er een metrolijn van de Kralingse Zoom naar Rotterdam-Zuid komt, dan wil de PvdA graag een nieuwe metrohalte die aansluit bij zowel De Esch als bij de zuidzijde van de campus van de universiteit.
 • De PvdA ziet graag een verdere ontwikkeling van de recreatiemogelijkheden in Polder De Esch, in combinatie met duidelijkheid over de toekomst van de Van Ghent kazerne en de naastgelegen locatie die bedoeld is voor het Amerikaanse leger.

Kralingse Bos

 • Het Kralingse Bos is van grote waarde voor zowel Kralingen-Crooswijk als de hele stad. Het bos is niet voor niets al meermaals genomineerd en uitgeroepen tot beste openbare ruimte van Nederland. De verdere versterking van recreatie in het Kralingse Bos en de Kralingse Plas, staat voor de PvdA voorop.
 • Er is in het Kralingse Bos alleen plaats voor bestaande horeca en voorzieningen. De PvdA wil sport en recreatie in het bos bevorderen. Het PvdA-initiatief voor een klimpark in het bos is hier een mooi voorbeeld van.
 • De doorontwikkeling van de huidige kinderboerderij De Kraal tot stadsboerderij annex natuurspeeltuin vinden wij een geweldig initiatief, dat we graag steunen.
 • De PvdA is voorstander van meer evenementen in het bos, zoals Klassiek aan de Plas, het Drakenboot Festival en het jaarlijks CHIO, zo lang er geen roofbouw wordt gepleegd op het bos. Negatieve gevolgen voor overige bezoekers van het bos en omwonenden moeten beperkt blijven.
 • De PvdA zet zich in voor een goede toekomst voor de plasmolens en het karottenfabriekje. Bij voorkeur met een recreatieve bestemming die past bij het Kralingse Bos en de Kralingse Plas.