30 oktober 2013

Investeren in sociale cohesie, Begrotingsbehandeling Hillegersberg-Schiebroek

Het einde van ons deelgemeentelijk bestel nadert. Volgens de PvdA vormde het deelgemeentelijk bestel een goede bestuurslaag om bewoners en bestuur dichter bij elkaar te brengen en om de betrokkenheid van bewoners bij hun leef- en woonomgeving te vergroten. De deelgemeente deed ertoe en doet er toe! Maar in plaats dat er meer bevoegdheden richting deelgemeente  kwamen, wordt het stelsel opgeheven. Binnenkort werken we met een gebiedscommissie met weinig tot geen bevoegdheden. Hoe succesvol deze commissie ook wordt, de PvdA zal er alles aan doen om de belangen van onze bewoners in onze mooie deelgemeente te blijven te behartigen. Het advies, de participatie moet er toe leiden dat inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium een belangrijke stem hebben bij het inrichten van hun eigen leefomgeving. De PvdA gaat naar de burgers toe. Onze deelgemeente heeft wijken met een verschillend karakter en daardoor verschillende problemen, die vragen om verschillende oplossingen. Het gebiedsgericht en vraaggericht werken zijn prima uitgangspunten om integraal de wijken in beeld te brengen en daarnaar te handelen.

De PvdA-fractie ging er in het begrotingsdebat vol tegenaan. Bijna het hele coalitieakkoord ‘Samen Sterker’ is inmiddels uitgevoerd. Er is een solide financieel beleid en de begroting is op orde. Er is bezuinigd op een manier dat de belangrijkste sociale voorzieningen, zoals het sociaal raadsliedenwerk en de opvoedingsondersteuning, overeind zijn gebleven. Het trapveldje voor jongeren en kinderen in het Kleiwegkwartier, een belangrijke sportvoorziening in die wijk, is gebleven. In Schiebroek wordt geïnvesteerd in sociale cohesie: met € 100.000 zijn initiatieven gestart om mensen dichter tot elkaar te brengen, geld en energie te besparen en reparatie van gebruikte spullen mogelijk te maken. Er wordt € 150.000 geïnvesteerd in de Peppelweg, de portieken worden opgekapt, er komen op initiatief van de PvdA twee nieuwe speeltuinen en meer fietsenstallingen bij de twee Randstadrail-haltes.

Bij deze begrotingsbehandeling is op voorstel van de PvdA € 50.000 beschikbaar gesteld voor een nieuwe kleedruimte voor meisjes- en damesvoetbal bij Voetbalvereniging VOC, een club die al jaren maatschappelijke initiatieven neemt naast de inzet voor activiteiten binnen de club. De PvdA-fractie kreeg dinsdag toezeggingen van het dagelijks bestuur dat Buurtbemiddeling en de Vrouwenstudio in Schiebroek behouden blijven. Investeren in sociale cohesie, noemt de PvdA dat.

Juist in een gebied met veel zeer mondige bewoners, wil de PvdA er vooral ook zijn voor de minder mondige bewoners.

Ook een voorstel van de PvdA was het om de openingstijden van Burgerzaken te handhaven. Nu is onze deelgemeente de enige in Rotterdam waar een vrije inloop is, waar iedereen terecht kan zonder afspraak. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Ook veel Rotterdammers van buiten ons gebied maken er gebruik van.