19 oktober 2013

Laatste begroting Noord

De inbreng van de PvdA bij de behandeling van de begroting 2014

Terugblik, behoud en toekomst

Eerlijk delen in een tijd van bezuinigingen is geen eenvoudige taak. Dat de Deelgemeente er ondanks de crisis nog goed voorstaat verdient daarom een welgemeend compliment. De manier waarop in Noord zaken worden aangepakt moet dus vooral voortgezet worden. In de tijd van Andries van de Wal zeiden we: ‘Wat goed is voor Noord, is goed voor de stad!’. Laten we er opletten dat dat dus na de opheffing van de deelgemeente vooral overeind blijft!! Dat betekent dat niet alleen materiële maar ook de visionaire zaken behouden moeten blijven. Visies geven de richting aan van wat je wilt bereiken.

De visies die we in de programmabegroting lezen bij de domeinen Sociaal, Fysiek, Economie en Veilig spreken wat de PvdA betreft duidelijk uit wat er geborgd moet blijven.

De Partij van de Arbeid heeft  er in haar eigen programma altijd voor gepleit dat de mens centraal moet staan en dat degenen die het niet zelf kunnen redden ondersteuning moeten krijgen. Uitgangspunten in de begroting als het ontwikkelen en vergroten van de zelfredzaamheid en het creëren van een vangnet voor hen die dat nodig hebben, sluiten daar dus naadloos bij aan. De erkenning dat er altijd behoefte zal zijn aan bepaalde vormen van maatschappelijke ondersteuning vindt in de begroting een goede uitwerking in de beschrijving van de verdere ontwikkeling van de Vraagwijzer. De in een motie van de PvdA gevraagde uitbreiding op het gebied van werk en schuldhulpverlening is ook gerealiseerd en daar zijn we blij mee. In een tijd waar alles gedigitaliseerd wordt, is de meerwaarde van menselijk contact en de manier waarop de vraag achter vraag herkend kan worden van onschatbare waarde.

Aanleiding voor aandacht die wij vroegen voor de Schuldhulpverlening waren o.a. de verontrustende cijfers over schulden bij jongeren. Jeugd heeft de toekomst en samen moeten we voor hen klaar staan. Weet u nog wel? ‘It takes a whole village to raise a child’….  Op het gebied van de Jeugd bepleit de PvdA om de positieve kant van de jongens en meisjes te benadrukken. De mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen blijft dus wat ons betreft van wezenlijk belang voor de toekomst van de jeugd in van Noord. Preventie boven repressie is volgens ons een weg die de voorkeur verdient. In de begroting lezen we over de voorbereidingen op het gebied van de decentralisatie Jeugdbeleid en het nieuwe Rotterdamse Jeugdstelsel. Jeugdzorg zal in de gebieden uitgevoerd moeten worden, maar of men daar wel klaar voor is, blijft ook na de korte presentatie jongstleden, een dringende vraag. Ieder kind verdient een kans zich te ontwikkelen, ook een kind dat in moeilijkheden zit. Positief is dat er in Noord bij de instellingen een goede afspraak loopt over samenwerking. Dat zal wel moeten, maar belangrijker is dat de wil er is. Daar mag je best fier op zijn.

Die fierheid, dat trots zijn op Noord komt niet uit de lucht vallen. Daaraan is in het bestaan van de deelgemeente door de jaren heen hard aan gewerkt. Soms door praktische zaken te regelen en soms door een veel lastiger gegeven als het beïnvloeden van een heersende mentaliteit om te buigen. Wanneer die twee samenvallen komen daar de veranderingen door die beklijven. Als opstap naar het heden geef ik twee voorbeelden waar we als PvdA aan hebben bijgedragen:

– Het zal inde negentiger jaren zijn geweest dat de PvdA een motie indiende op het gebied van de Buitenruimte, die tot gevolg had dat er tot op de dag van vandaag er op een praktische manier mee gewerkt wordt. Ik doel op de zogenaamde Buitenruimte Eis. Doel was bij veranderingen in de buitenruimte, of het nu een herinrichtingsplan of een aanpassing is, gekeken wordt aan wat voor eisen je allemaal moet voldoen. Dus niet alleen of iets er mooi uitziet, maar ook of het veilig is, of er rekening met de verschillende leeftijden van gebruikers wordt gehouden, of er een milieu aspect aan zit, enzovoorts, enzovoorts. Daarmee werd een louter technisch verhaal in een veel breder kader gebed. Iets wat nog steeds werkt. Ik geloof dat het een jaartje geleden is dat we weer een aangepaste versie hebben gezien. Een goed voorbeeld van hoe je zaken kunt regelen en waar Noord beter van is geworden.

Een tweede voorbeeld is het PvdA initiatief rond Participatie. Het inzicht dat participatie er mede voor zorgt dat burgers betrokken zijn, geeft een meerwaarde op velerlei gebied. Dat was en is geen nieuws. Maar de invoering van hoe je dat dan het beste kan doen, waarop je moet letten, om vast te stellen wie welke rol in dat proces heeft, dat allemaal is in voortdurende ontwikkeling en wel vernieuwend. Dat gaat steeds beter en in allerlei werkverbanden wordt participatie nu geaccepteerd. In de toekomst zal participatie in de structuur van de gebiedscommissies zelfs een nog dominantere rol gaan spelen.

Buitenruimte, Veiligheid en Burgerparticipatie staan niet los van elkaar. Al liggen er jaren tussen onze start met de Buitenruimte Eis en het Initiatiefvoorstel Participatie, er is steeds nadrukkelijker door de jaren heen aandacht aan de samenhang daartussen gegeven. En dat maakt onderdeel uit van de kracht van Noord.

Ik heb nagedacht over een onderwerp waar verschillende politieke partijen hier in de raad mee aan de slag zijn geweest en aan die Noordse aanpak hebben meegewerkt en ik kwam uit op de ontwikkeling van de Pleinen.

Ooit, het zal rond 1994 geweest zijn, tekenden de partijen onder Elske Schröder, de portefeuillehoudster van D66 het convenant: ‘Ik zie je op het plein’, waarbij de pleinen nadrukkelijker als een ontmoetingsruimte werden gezien. In die tijd diende ik namens de PvdA een motie in over veilig spelen en de bereikbaarheid van speelplekken en pleinen voor kinderen van bepaalde leeftijden. Die twee zaken ‘ontmoeten’ en ‘spelen’ waren toen nog gescheiden zaken. Het standpunt van het kind lag nog niet voor de hand. Onder de GroenLinkse  leiding van Christa Vonkenman gingen we wel door de knieën om de buitenruimte ook eens met de blik van een kind te beleven en met Ahmed Harika kreeg de samenlevingsopbouw en sociale samenhang een flinke push. Richard Scalzo van de Partij van de Arbeid maakte samen met Ahmed Harika de visie op het gebruik, de beleving en de inrichting van de pleinen in 2008 af met de nota ‘Levendige pleinen in Noord’. Behalve een uitgebreide ontwikkelingsvisie werd een quick scan gepresenteerd waarin  die  samenhang uitstekend benoemd werd: het type ruimte, de doelgroep, de kenmerken van de ruimte, wat er op sociaal gebied  gebeurt, wat er op fysiek gebied gebeurt aan bijv. onderhoud, inrichting, wat de knelpunten zijn en wat er dus moet worden aangepakt. Voor mij als PvdA’r nog steeds een van mijn favoriete rapporten waar dat specifiek Noordse vanaf straalt: kijken en luisteren naar behoeften en de vertaling maken naar beleid.

De deelgemeente houden op te bestaan. Burgerparticipatie blijft bestaan. Misschien is het daarom goed om ons te herinneren hoe het ook al weer was in de zeventiger jaren toen de actiegroepen bloeiden. De tijd dat burgerinitiatieven leefden, mensen geloofden in hun eigen kracht en dat ook afdwongen. Participatie niet als een avondje achter een kopje koffie en dan weer naar huis. Nee, meedenken over wat werkt in je buurt en weten wat je wil!

Noord kent die mensen, de mensen met initiatief. Op de afgelopen commissie Algemene zaken stonden we oog in oog met een initiatiefrijke bewoner die namens een grote groep betrokken mensen om steun kwam vragen. Ik heb het over het bewonersinitiatief om onder een stuk van de Hofbogen onder andere jongeren een kans te geven werkervaring op te doen. Het gaat er om hoe de meewerkende ondernemers, de jongeren, de begeleiding, de initiatiefnemers en wie er nog meer bij betrokken moet worden allemaal bij elkaar te brengen en de wil om te zetten in een werkbare werkelijkheid. Een klus waar de expertise die de deelgemeente in huis heeft goed gebruikt kan worden om aan de start een positieve zwiep te geven. De PvdA daagt het bestuur en de raad uit om te laten zien dat we dat initiatief mee willen helpen ontwikkelen en die uitdaging aan durven gaan durven te gaan zonder dat alles al tot in de puntjes beschreven staat. Laten we laten zien dat het ons veel waard is om de Hofbogen leven in te blazen, jongeren een kans te geven, ondernemers zich te laten verenigen, bewoners te waarderen op hun initiatief.

De begroting geeft een duidelijk beeld van wat er in dit gebied belangrijk is: inzetten op wijkwelzijn en actief burgerschap, zorgen voor steun aan hen die die kracht (nog) niet hebben, veiligheid bewaken en een aantrekkelijke buitenruimte verzorgen.

Daarmee is het duidelijk wat Noord nu wil en in de toekomst wil behouden en voortzetten.

De PvdA dankt het bestuur en de organisatie van harte voor al het werk dat verzet is. Daarbij: bedankt ook al die vrijwilligers en instellingen die Noord een warm hart toedragen. ‘We doen het met elkaar en voor elkaar!