15 oktober 2013

Motie van Wantrouwen tegen Leefbaar Rotterdam Prins Alexander

Na het vertrek van twee leden uit de fractie Leefbaar Rotterdam Prins Alexander kon het Dagelijks Bestuur niet meer rekenen op voldoende en krachtige steun vanuit de deelraad. Na het aannemen van een motie van wantrouwen bleek de coalitie van VVD-D66 -LR nog slechts uit elf van de 25 leden te bestaan. Daardoor was er geen meerderheid meer in de raad.

In een vorige raadsvergadering hadden zeven van de acht fractievoorzitters al hun afkeuring uitgesproken over de handelswijze van de fractie van LR in Prins Alexander en de manier waarop haar fractievoorzitter met gemaakte afspraken is omgegaan. Sindsdien lijkt de fractie van Leefbaar Rotterdam in Prins Alexander in totale verwarring en het spoor bijster.

De PvdA in Prins Alexander heeft sinds het ontstaan van de deelgemeente bijna altijd bestuursverantwoordelijkheid gedragen. Ook nu heeft de PvdA aangegeven zich niet aan haar verantwoordelijkheid voor het bestuurbaar houden van de deelgemeente te onttrekken. De PvdA kon echter geen verantwoordelijkheid nemen voor een bestuur, waarvan een partij deel uitmaakt die onvoldoende krachtig is en die in verwarring is. Al bij de bespreking van de voorjaarsnota heeft de PvdA-fractie gewezen op het ontbreken van daadkracht bij de portefeuille economie, ruimtelijke ontwikkeling etc. (beheerd door een bestuurder van LR).

Er moet de komende maanden nog veel bestuurlijk werk worden verricht in Prins Alexander. Deelraad en Dagelijks Bestuur dienen nog een aantal belangrijke onderwerpen af te ronden. Zoals: het masterplan Ambachtsplein, de visie op het Sociale domein, de overheveling AWBZ-WMO, verbetering van onderhoud op wegen en fiets- en voetpaden, Talentontwikkeling en de evaluatie van het Waterplan. Ook moties over onder meer bewonersbedrijven, outdoor fitnessparkoersen in twee parken, uitbreiding service en dienstverlening binnen woonservicegebieden moeten worden afgerond. En natuurlijk de motie ‘ontmoetingsfunctie Ambachtsplein’. Daarnaast dient ervoor gezorgd te worden dat er in maart 2014 een goede overgang komt van deelgemeente naar de nieuwe bestuursvorm het ‘gebiedsbestuur’.

Dit alles vereist een daadkrachtig Dagelijks Bestuur, dat kan rekenen op een ruime steun in de deelgemeenteraad, ook met ondersteuning van de PvdA-fractie. Een ingediende motie van wantrouwen van de PvdA, LvG en GroenLinks behaalde een ruime meerderheid in de deelraad, met slechts zeven stemmen tegen. Twee coalitiepartijen VVD en D66 kregen van de PvdA-fractie en een ruime meerderheid van de deelraad de steun om als minderheidscoalitie de bovengenoemde, belangrijke opdrachten voor de komende tijd in samenspraak met de deelgemeenteraad verder uit te werken en af te handelen. De portefeuillehouders Koedijk (VVD) en Rojer (D66) konden dan ook aanblijven.

Voor de bestuurbaarheid van onze deelgemeente ziet een ruime meerderheid het laatste half jaar van deze bestuursperiode nog een rol weggelegd voor de huidige voorzitter van onze deelgemeente, de heer Van der Hilst. Zijn rol als voorzitter van deze deelraad, ook in roerige tijden, verdient respect. De heer Van der Hilst is dan ook verzocht om als voorzitter van het Dagelijks Bestuur en de deelraad aan te blijven. De fractie van de PvdA is van mening dat hij, ook in een restcoalitie van VVD en D66, een positieve bestuurlijke bijdrage aan de deelgemeente Prins Alexander kan blijven leveren, die wij dan zoveel mogelijk zullen ondersteunen.