13 oktober 2021

Een Nieuw Woonplan voor Rotterdam

Wat zijn onze plannen voor wonen in Rotterdam?
Wat goed dat je je net als wij druk maakt over de wooncrisis! Ook in Rotterdam valt er op dit gebied veel te doen. Hieronder vind je meer informatie over de plannen die de PvdA Rotterdam heeft op het gebied van wonen.

De belangrijkste thema’s zijn:
1 De woningmarkt van Rotterdam zit muurvast. Terwijl een fatsoenlijk dak boven je hoofd, tegen een redelijke prijs, een grondrecht is. Dat staat zo in de Nederlandse grondwet. Er moet dus veel gedaan worden, en snel.

2 Tegelijkertijd verandert Rotterdam snel. Wij als PvdA Rotterdam vinden het erg belangrijk dat de bewoners van deze stad hierover kunnen meebeslissen. Zij maken tenslotte de stad.

3 En ten derde: een stad bestaat uit meer dan stenen. Hoe zorgen we ervoor dat Rotterdam ook in de toekomst een prettige stad blijft om in te wonen, zeker nu het klimaat verandert?

Genoeg goede en betaalbare woningen voor alle Rotterdammers
Het gaat helemaal niet goed op de woningmarkt. Veel mensen dreigen buiten de boot te vallen, of doen dat nu al. Veel werk aan de winkel dus!

 • We maken duidelijke afspraken over hoeveel betaalbare woningen er komen bij nieuwbouwprojecten. Wat ons betreft wordt dit 35 procent sociale huur, 35 procent middenhuur en 30 procent overig. De voorraad sociale huurwoningen moet worden vergroot.
 • Veel ouderen willen graag kleiner gaan wonen, maar willen wel graag binnen hun wijk blijven en niet meer gaan betalen. Dat is logisch: je sociale netwerk wil je niet kwijtraken. Wij gaan ouderen hierbij helpen en zorgen voor maatwerk. Of het nu gaat om je buurt, behoud van de oude huurprijs of de verhuizing zelf.
 • We willen woningen sneller verduurzamen. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar zorgt ook voor lagere energielasten. Alle huizen moeten energiezuinig worden en bijvoorbeeld dubbel glas krijgen. Daarom starten we een isoleeroffensief waarbij het eerst en het meest geïnvesteerd wordt in wijken waar dit het hardste nodig is. Rotterdammers die het minst te besteden hebben wonen nu vaak in de slechtst geïsoleerde huizen. Energiearmoede is daardoor een groot probleem in de stad en dat pakken we op.
 • Steeds meer woningen worden opgekocht door huisjesmelkers en voor de hoofdprijs verhuurd. De gemeente koopt zulke woningen op en verkoopt deze dan aan woningcorporaties. Zo komen meer woningen beschikbaar voor mensen met een smalle beurs.
 • Misstanden pakken we aan. Huurteams worden in de hele stad actief om mensen met een te hoge huur te helpen een eerlijke prijs af te dwingen. Geeft de verhuurder niet toe, dan helpen de huurteams verder naar de huurcommissie. Verhuurders die de fout in blijven gaan, weren we uit de stad. Zonder een verhuurdersvergunning mag je in Rotterdam geen huize verhuren. Zo kunnen we in de gaten houden of verhuurders zich aan de regels houden. Zo niet, dan raakt een verhuurder de vergunning kwijt. Verder reguleren we AirBnB, door bijvoorbeeld een maximumaantal woningen per wijk vast te stellen die via AirBnB verhuurd mogen worden.  Zo voorkomen we dat Rotterdam Amsterdam achternagaat en hele wijken worden overgenomen door vakantieverhuur. Bij elkaar maken we Rotterdam een no-go area voor huisjesmelkers.
 • Voor alle wijken in de stad voeren we een opkoopbescherming in voor alle woningen die tot de gemiddelde verkoopprijs in Rotterdam te koop staan. Daar geldt de zelfbewoningsplicht: de koper moet er zelf gaan wonen en mag de woning niet verhuren. Zo beschermen we woningen tegen beleggers die deze weer voor het volle pond doorverhuren en krijgen woningzoekenden weer een eerlijke kans.
 • Wij willen Woningcorporaties weer de centrale rol geven bij het bestrijden van de wooncrisis. Corporaties hebben door de geschiedenis van ons land en onze stad bewezen dat zij dat kunnen. Zij gaan niet voor de grote winsten en met hen kunnen we afspraken maken om de huurprijzen laag te houden. Daarom krijgen zij de hoofdrol om sociale woningen en huizen voor middeninkomens te bouwen.
 • De gemeente doet er alles aan om (langdurig) leegstaande panden, zoals bijvoorbeeld kantoren of oude verpleeghuizen, te transformeren tot woongebouwen. Denk in mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden.


Zeggenschap voor bewoners in Rotterdam
Te vaak voelen bewoners zich niet gehoord bij nieuwe projecten in de stad. Dat moet anders. Wij willen dat bewoners betrokken worden bij alle fases bij het maken van plannen, vanaf het en niet pas op het einde. Want juist bij de verkennende fases worden veel van de belangrijkste beslissingen genomen.
Door bewoners al zo vroeg te betrekken, krijgen zij invloed op hun eigen omgeving. Ook levert dit hele waardevolle informatie op voor het stadsbestuur, want zo komt de gemeente veel beter te weten waar inwoners van wijken en buurten precies behoefte aan hebben.

 • Draagvlaak en het belang van bewoners staan voorop. Wij maken ons er daarom sterk voor dat er geen grote herstructureringsprojecten meer komen, maar dat dit gebeurt in kleinere fases. Hierdoor kan meer rekening worden gehouden met de wensen van de bewoners. Die bewoners hebben ook altijd recht hebben op terugkeer. Die sociale kant houden we scherp in het oog. We moeten dus terug naar de oude aanpak van de stadsvernieuwing: het plan voor een nieuwe wijk moet samen met de huidige bewoners worden gemaakt. Wonen is immers meer dan stenen stapelen.
 • Participatie van bewoners van de grond krijgen is voor de gemeente en voor woningcorporaties vaak nog niet zo eenvoudig. Niet alle bewoners worden gelijk enthousiast en het is soms lastig om mensen te vinden die hier tijd in willen steken. Dat betekent dat we als gemeente tijd én geld vrij moeten maken om bewoners te ondersteunen en te betrekken bij hun woonomgeving.
 • We maken een sociaal statuut tussen gemeente en woningcorporaties, waarin we vastleggen dat bewoners medezeggenschap hebben over hun woning en omgeving. Ook komen er gemeentelijke regels waarin hetzelfde staat. Zo wordt niemand buitengesloten om mee te denken. Alleen met een breed gedragen visie kunnen we tenslotte een eerlijke stad maken.
 • In elke wijk komen er woonwinkels. Hier kunnen mensen terecht voor ondersteuning als ze mee willen praten over een nieuwbouwproject, of bij specifieke problemen met de eigen woning. Ook kunnen bewoners aankloppen als ze hulp nodig hebben van een huurteam, omdat ze bijvoorbeeld een probleem hebben met hun huurbaas. . Bewoners die zich willen organiseren kunnen scholing, coaching en ondersteuning bij de opzet krijgen. Zo creëren we een sterk woonnetwerk door Rotterdam heen.


Wonen is meer dan stenen
Je woning is geen stapel stenen die je inruilt als de huur te hoog wordt. Het is een thuis. Je bent gehecht aan familie en vrienden dichtbij, je kent de buurt. Een plek waar je je veilig moet voelen en verbonden met de mensen om je heen. Dat gevoel gunnen wij iedereen en willen we in wijken waar dat nodig is, versterken.

 • Daarom moet er bij het bouwen veel meer aandacht zijn om een nieuwe wijk toegankelijker en leefbaarder te laten zijn. En ook voor bestaande wijken zullen we kijken hoe we de brede leefbaarheid en welvaart in de wijk kunnen vergroten. Denk daarbij aan extra groen, water en warmtebeheersing, speelplekken en sociale voorzieningen, sportplekken en vraagwijzers.
 • De leefbaarheid van wijken verbeteren we door woonoverlast aan te pakken. Dat doen we door zorg- en welzijnspartijen aan te laten sluiten bij het opstellen van de afspraken tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties.
 • De basisvoorzieningen moeten in elke wijk op orde zijn: genoeg ruimte voor huisartsen en andere eerstelijnshulpaanbieders, een goed schoolgebouw en een klimaatbestendige en groene omgeving is belangrijk!
 • Wij staan voor gemengde en inclusieve wijken – in Rotterdam Noord én Zuid. Dat betekent dat we, als we beginnen aan een stadsvernieuwingsproject, bouwen voor de huidige bewoners. Waar dat mogelijk is, verdichten we de bebouwing. Zo maken we het mogelijk dat wanneer je een stap zet in je wooncarrière je niet je wijk uit hoeft, maar er gewoon kunt blijven. Ook zorgen we er zo voor dat er plekken vrijkomen voor nieuwe bewoners.

Volg ons op @pvdarotterdam op Twitter, Instagram en Facebook en vergeet je niet aan te melden voor de nieuwsbrief!