5 maart 2017

Nieuwsbrief maart 2017

Verkiezingen 15 maart en de zwevende kiezer

U komt ze vast wel tegen in uw omgeving, de mensen die nog niet weten of ze gaan stemmen en op wie ze gaan stemmen. Misschien kunt u ze een zetje in de goede richting geven. De PvdA heeft er na de vorige verkiezingen voor gekozen om met de VVD te regeren, voor sommigen een moeilijk te verteren keuze. Het heeft echter wel goed uitgepakt: het gaat goed met de economie, de werkloosheid daalt en de inkomens nemen toe. In een coalitie moet je water bij de wijn doen, maar we hoeven ons voor de keuze die gemaakt is absoluut niet te schamen.

Het wordt 15 maart heel spannend. Dat we zetels zullen verliezen is wel te verwachten, maar hoeveel is nog de vraag. Een hoge opkomst is altijd positief voor onze partij. Gaat u dus vooral zelf stemmen en probeer uw omgeving ook zo ver te krijgen.

Stem op een Rotterdamse kandidaat

Er staan vier kandidaten uit Prins Alexander op de lijst van de PvdA, heel bijzonder voor onze onderafdeling.  Richard Moti op plaats 15, op plaats 52 Els Boot en ten slotte op de lijst van regionale lijstduwers Metin Ҫelik en Hans van Oudheusden. De overige Rotterdamse kandidaten zijn op plaats 27 Duco Hoogland, op plaats 62 Peggy Wijntuin en de lijstduwers Marja Bijl, Flora Goudappel en Marco Florijn. Het is wel te hopen dat op zijn minst één Rotterdammer in de Tweede Kamer komt.

Campagneactiviteiten in Prins Alexander

Op 4 maart van 14.00-16.00 uur rozen uitdelen en flyeren in het Lage Land op het Samuel Esmeijerplein.

Op 8 maart is Richard Moti aanwezig op de markt op de Hesseplaats in Ommoord (11.00-13.00 uur)

Op 8 maart kijken we samen met de afdeling Capelle naar een film over de strijd voor vrouwenkiesrecht (zie volgend bericht).

Op maandag 13 maart gaat staatssecretaris Martin van Rijn in het Gerard Goosenhuis in gesprek met bewoners, personeel en PvdA-leden. De bijeenkomst begint om 16.30 uur. Heeft u belangstelling, meld dit aan de secretaris.

Op dinsdag 14 maart deelt Richard vroeg in de ochtend, vanaf 7.30 uur, laatstedagflyers uit bij station Alexander.

Bij alle activiteiten kunnen wij uw hulp gebruiken, neem contact op met de secretaris marygerritse@upcmail.nl  of via 010-2201060.

Verder proberen we zoveel mogelijk flyers huis-aan-huis te bezorgen, ook daarbij is uw hulp meer dan welkom. Heeft u gelegenheid om een flat of een paar straten te doen, laat het ons dan vooral weten.

Film “Suffragette”

Weet u nog wat dat is een suffragette? In ons onderafdelingsbestuur bleek dat niet algemeen bekend. Suffragette is afkomstig van het Engelse woord suffrage dat stemrecht betekent. Suffragettes streden voor vrouwenrechten en in het bijzonder voor stemrecht. Een film uit 2015 brengt deze felle strijd in beeld.

8 maart is het Internationale Vrouwendag. De afdeling Capelle organiseert dan samen met enkele andere afdelingen, waaronder ook Prins Alexander, een film en debatavond over vrouwenrechten toen en nu.De avond is in het Isala Theater en begint om 19.15 uur (inloop 18.45 uur). De toegang is gratis, maar u moet zich wel opgeven via vrouwendagfilm@gmail.com. Overigens zijn mannen even welkom als vrouwen en het is niet alleen toegankelijk voor PvdA-leden.

Bij de grondwetswijziging van 1917 werd het passief kiesrecht (je kunt gekozen worden) voor vrouwen en mannen ingevoerd. Maar het actief kiesrecht (je kunt zelf kiezen) werd alleen opengesteld voor mannen, In 1918 werd Suze Groeneweg voor de SDAP als eerste vrouw in de Tweede Kamer gekozen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1922 mochten vrouwen voor het eerst zelf ook stemmen.

Peter Pieterse onderscheiden met Mia van IJperenonderscheiding

Op 15 februari 2017 nam Peter Pieterse afscheid van de actieve politiek in het restaurant van de Gerard Goosenflat. Velen prezen hem vanwege zijn jarenlange inzet, zijn grondige kennis van zaken en zijn plezierige persoonlijkheid. Uit handen van Ron Davids, voorzitter van de gebiedscommissie Prins Alexander, kreeg Peter de Mia van IJperenonderscheiding. De Mia van IJperen-onderscheiding en de Mia van IJperenspeld kunnen worden uitgereikt in Prins Alexander aan personen en instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De Mia van IJperenonderscheiding is exclusiever dan de speld en wordt slechts in bijzondere gevallen toegekend. Peter bedankte allen met wie hij samen gewerkt had, maar toch in het bijzonder zijn vrouw en kinderen die hem altijd gesteund hebben ondanks de vele uren die in zijn politieke activiteiten gingen zitten.

Ogen-en-orengroep dinsdagmiddag 28 maart

Dit keer staat het onderwerp ‘ouderenhuisvesting’ centraal. Iedereen is uitgenodigd om hierover te komen praten. Wat zijn uw ervaringen? Is er voldoende aanbod in ons gebied? Is dat gemakkelijk te vinden? Voldoet het aan de wensen van de doelgroep? Is het na de zorgtransitie van twee jaar terug juist moeilijker geworden of niet? Is er, nu er sowieso meer ouderen langer thuis blijven wonen, wel voldoende zorg en ondersteuning? Wat verwacht u van de gebiedscommissie en de gemeenteraad bij dit item?

Carolien Vermaas is secretaris van het stedelijk partijbestuur en werkt bij Laurens Wonen. Zij is dus expert op dit gebied en is graag bereid uw vragen ter plekke te beantwoorden.

De bijeenkomst vindt dit keer plaats in de Gerard Goosenflat aan de Thomas Mannplaats 150 en begint om 16 uur. Om 17.30 uur willen wij dan afronden.

Carolien, de leden van het onderafdelingsbestuur en die van de gebiedscommissie zijn benieuwd naar wat u over dit belangrijke onderwerp te vertellen heeft.

Wij verwelkomen u graag!

Jaarvergadering  

Op 28 maart houden we een jaarvergadering in de Gerard Goosenflat (Thomas Mannplaats 150, 3069 NE Rotterdam), de vergadering begint om 19.30 uur. Als u zowel naar de ogen-en-orengroep als naar de jaarvergadering wilt, kunt u eventueel in de Gulle Gans blijven eten (dagschotel ongeveer €10,-).

De statutair verplichte onderdelen van de jaarvergadering zijn de bespreking van het financiële verslag en het jaarverslag. Daarna kijken we terug op de verkiezingen. U krijgt tegen die tijd nog een officiële uitnodiging, maar het is fijn als u de datum vast in uw agenda zet.

Hieronder vindt u het jaarverslag, een overzicht van wat er in de onderafdeling het afgelopen jaar te beleven viel.

Jaarverslag 2016 PvdA Prins Alexander

De thema’s waar we ons in 2016 in verschillende bijeenkomsten mee hebben beziggehouden zijn achtereenvolgens Europa, de zorg, het functioneren van de gebiedscommissies.

 De gebiedscommissie
Onderwerpen die aan de orde zijn en PvdA-standpunten daarover worden doorgenomen in de bestuursvergadering. Zo veel als mogelijk zijn de gebiedscommissieleden bij de bestuursvergaderingen aanwezig. Twee keer hebben we ons gezamenlijk meer verdiept in een onderwerp d.m.v. een bezoek ter plaatse: aan de Romeynshof en de begraafplaats Oud-Kralingen.

In een speciale bestuursvergadering hebben wij het functioneren van de gebiedscommissieleden in Prins Alexander en het functioneren van gebiedscommissie in het algemeen geëvalueerd. Over de ervaringen met de gebiedscommissie in het algemeen hebben wij een ogen-en-orenbijeenkomst georganiseerd met leden en niet-leden. Onze ervaringen zijn meegenomen in de stedelijke evaluatie.

In de afdelingsvergadering van december is dit evaluatierapport toegelicht en besproken.

In de afdelingsvergadering lichtte Peter Pieterse zijn besluit toe om te stoppen als gebiedscommissielid. René Hoff heeft aangegeven zijn opvolger te willen zijn. 

De ogen-en-orenbijeenkomsten
De gebiedscommissie moet ‘de ogen en oren van het gemeentebestuur’ zijn. Wij organiseren ogen-en-orenbijeenkomsten om de PvdA-gebiedscommissieleden hierbij te ondersteunen.

Afhankelijk van het onderwerp worden leden, niet-leden en/of organisaties uitgenodigd.

In 2016 zijn er twee ogen-en-orenbijeenkomsten geweest.  De eerste ging over de toegankelijkheid van de zorg voor bewoners van Prins Alexander. Verschillende organisaties waren aanwezig om toelichting te geven op onderwerpen als Vraagwijzer, Leeft samen-app en ouderenhuisvesting.

De tweede bijeenkomst ging, zoals eerder al vermeld, over het functioneren van de gebiedscommissie. Leden, niet-leden en politici van andere partijen wisselden ervaringen uit.

Excursie
Nadat we in 2015 een themabijeenkomst hadden georganiseerd met Agnes Jongerius over de EU, zijn we in februari 2016 bij haar en het Europees parlement op bezoek geweest. De organisatie van dit bezoek was in handen van ons onderafdelingsbestuur, maar ook leden uit de rest van Rotterdam mochten mee. We bezochten de Europese Sociaaldemocratische Partij, werden ontvangen door Agnes Jongerius, kregen een lezing over hoe de EU werkt en volgden een debat in de plenaire zaal waarin o.a. Marine Le Pen en Nigel Farage aan het woord kwamen. Een dag om niet snel te vergeten.

De themabijeenkomsten
In 2016 organiseerden we één thema-avond, samen met de Wiardi Beckmanstichting over het onderwerp: We worden ouder, wie zal het een zorg zijn? Op deze bijeenkomst waren leden uit Rotterdam en omstreken welkom, we mochten ons verheugen in een grote opkomst.

Een leidende rol bij deze thema-avond was weggelegd voor een studiegroep uit de ouderengroep van de PvdA, zij verdiepten zich in het onderwerp en legden de contacten met de WBS. De avond stond in het kader van het project Van Waarde Lokaal. Na inleidingen over het werk van de WBS en het project Van Waarde Lokaal diepten we vijf subthema’s uit in discussiegroepen. Eén subgroep bestond uit jongeren, 10 jongeren gaven hun visie op ouder worden in de toekomst. De uitkomsten van de discussiegroepen zullen worden meegegeven aan de commissie die zich bezighoudt met het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad in 2018.

Communicatie
Communicatie naar de leden vindt plaats via de mail, via Facebook en alleen indien statutair verplicht op papier. We proberen om regelmatig een nieuwsbrief te laten verschijnen op veler verzoek mét plaatjes. We proberen u via de nieuwsbrief informatie te geven over wat er leeft in onze onderafdeling.

Een goede samenwerking met andere onderafdelingen en met de afdeling Rotterdam blijft een speerpunt. We nodigen anderen vaak uit voor onze activiteiten en nemen deel aan de stedelijke nieuweledenwerkgroep.

Informatie over de onderafdeling vindt u op de website van de PvdA Rotterdam onder het kopje Gebieden -Prins Alexander.

Volg PvdA Prins Alexander ook op Facebook