7 mei 2014

Ondervertegenwoordiging allochtone jongeren in de geestelijke gezondheidszorg

Afgelopen maandag berichtte de Volkskrant over de ondervertegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse jongeren in de geestelijke gezondheidszorg. Deze ondervertegenwoordiging wordt, zo blijkt uit het onderzoek, vooral veroorzaakt doordat ouders de problemen van hun kinderen niet opmerken. PvdA-raadsleden Fatima Talbi (Zorg) en Aruna Radjkoemar (Jeugd) stellen hierover vandaag vragen aan het stadsbestuur.

Het onderzoek is uitgevoerd door sociale wetenschapper Esmée Verhulp, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Uit de cijfers blijkt dat het aandeel Turkse en Marokkaanse jongeren tussen de 13 en 18 jaar in de geestelijke gezondheidszorg ongeveer de helft is van wat je mag verwachten. In de forensische psychiatrie, waar strafrechtelijk veroordeelden terechtkomen, zijn Marokkaanse en Antilliaanse jongeren juist sterk oververtegenwoordigd.

“De onderzoekster stelt dat wanneer ouders emotionele problemen niet opmerken, er voor hen ook geen reden is om hulp te zoeken bij bijvoorbeeld een psycholoog. Ook blijkt dat Marokkaanse en Turkse ouders liever dan Nederlandse ouders de problemen op een passieve manier oplossen: je moet er zo min mogelijk aan denken, dan gaat het wel over,” zegt Talbi. “Een andere oorzaak lijkt het gebrek aan kennis over de psychologische zorg in Nederland. Een zorgwekkend signaal, wat de PvdA-fractie betreft. Vandaar dat wij hierover vragen stellen aan het stadsbestuur. Wij willen onder meer graag weten op welke manier in Rotterdam wordt getracht het gebrek aan kennis over de psychologische zorg in Nederland onder allochtonen terug te dringen.”

“Ook zijn wij erg benieuwd naar of in Rotterdam het aandeel Turkse en Marokkaanse jongeren in de geestelijke gezondheidszorg ook kleiner is dan men zou mogen verwachten en of hier in Rotterdam ook sprake is van angst onder Marokkaanse en Surinaamse ouders om gebruik te maken van de geestelijke gezondheidszorg,” zegt Talbi. “Verder willen wij graag weten of hiernaar in Rotterdam regelmatig onderzoek naar wordt gedaan.”

“In 2015 wordt de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De PvdA-fractie vindt het van groot belang dat deze decentralisatie door de gemeente wordt aangegrepen om de zorg voor kinderen en jongeren te verbeteren. Het is de taak van de gemeente zich extra in te spannen om zorg en ondersteuning te bieden aan jongeren die buiten beeld blijven,” zegt Radjkoemar. “En juist bij jongeren en kinderen waarvan de ouders hun emotionele problemen niet opmerken en die daardoor grotendeels buiten beeld blijven moeten problemen op school adequaat gesignaleerd worden. Dit terwijl uit het onderzoek blijkt dat er duidelijke barrières zijn voor Marokkaanse leerlingen in het onderwijs: ze geven aan minder steun te krijgen van docenten dan andere leerlingen. Vandaar dat wij graag willen weten of het stadsbestuur dergelijke signalen herkent.”