22 mei 2014

Ook na ziekenhuisopname recht op thuiszorg

Onlangs werd de PvdA-fractie benaderd door een echtpaar dat na een opname in het ziekenhuis zonder thuiszorg kwam te zitten. PvdA-raadslid Wijntuin maakt zich ernstige zorgen en vraagt vandaag het stadsbestuur om opheldering: “Wat blijkt: bij afwezigheid van 4 weken of langer door een ziekenhuisopname, vervalt de indicatie en moet de klant opnieuw thuiszorg aanvragen. Tijdens de nieuwe aanvraagperiode, die 6 tot 8 weken duurt, kan de cliënt zonder thuiszorg komen te zitten, met alle problemen en zorgrisico’s van dien. En dit is helaas geen incident.”

“De PvdA maakt zich zorgen over dit staaltje bureaucratie. Zorg moet weer over mensen gaan en niet over systemen en protocollen. Rotterdammers verdienen in de thuiszorg ondersteuning op maat met een combinatie van professionele inzet, collectieve voorzieningen in de wijk en hulp van vrijwilligers,” zegt Wijntuin. “Vandaar dat ik het stadsbestuur heb gevraagd of zij ook signalen binnen krijgen van Rotterdammers die bij afwezigheid van 4 weken of langer door een ziekenhuisopname zonder thuiszorg zijn komen te zitten en zo ja, om hoeveel Rotterdammers het gaat. Ook wil ik weten of het stadsbestuur het met de PvdA eens is dat bureaucratische regels er niet voor mogen zorgen dat de toegankelijkheid van thuiszorg in het geding komt en Rotterdammers zonder hulp komen te zitten. Juist na een ziekenhuisopname moet de thuiszorg voor Rotterdammers goed geregeld zijn, om er voor te zorgen dat je na een ziekenhuisopname goed kunt herstellen.”

“Voorheen attendeerden thuiszorgmedewerkers Rotterdamse ouderen op aflopende indicaties, maar wij hebben signalen ontvangen dat de thuiszorgmedewerkers door de gemeente zijn gevraagd dit niet langer te doen. De gemeente zou namelijk zelf de verantwoordelijkheid op zich nemen om ouderen per brief over aflopende indicaties te informeren. De PvdA hoort echter van ouderen met aflopende indicaties dat zij lang niet altijd een brief van de gemeente ontvangen,” zegt Wijntuin. “Ik wil weten of deze signalen kloppen en wil van het stadsbestuur weten of zij het met ons eens zijn dat Rotterdamse ouderen linksom of rechtsom, hetzij via de gemeente hetzij via thuiszorginstellingen, goed geïnformeerd moeten worden over het aflopen van een indicatie en de mogelijkheden tot verlenging.”

De PvdA-fractie wil dat Rotterdamse ouderen tijdens een ziekenhuisopname of langdurige afwezigheid zich geen zorgen hoeven te maken over hun recht op zorg. “Tijdens een ziekenhuisopname hebben Rotterdammers wel wat anders aan hun hoofd. Daarom heeft de PvdA de volgende concrete voorstellen om de dienstverlening aan Rotterdamse ouderen te verbeteren,” zegt Wijntuin. “Ik heb het stadsbestuur gevraagd of men bereid is om te onderzoeken of het recht op thuiszorg na een ziekenhuisopname van 4 weken of langer automatisch gecontinueerd kan worden, zodat Rotterdammers hier zich geen zorgen over hoeven te maken. Ook heb ik het stadsbestuur voorgesteld om te onderzoeken of het recht op thuiszorg tijdens langdurige afwezigheid bevroren en vervolgens gereactiveerd kan worden, zodat Rotterdammers bijvoorbeeld niet na een vakantie een herindicatietraject hoeven te doorlopen en gedurende dat traject tijdelijk zonder thuiszorg komen te zitten.”