8 mei 2014

Profiel PvdA afdelingsbestuur 2014-2016 (vastgesteld op de ledenvergadering van 6 mei 2014)

Voorgestelde samenstelling bestuur en taken

 • Voorzitter:  algemene politieke lijn, contacten fractie en gebiedscommissies
 • Vicevoorzitter:  vervanging voorzitter, contacten fractie, gewest, verenigingsraad
 • Secretaris:  post behandelen, ALV’s, ledenadministratie, beheer kantoor
 • Penningmeester:  boekhouding, financiële jaarverslagen en begrotingen
 • 3 à 5 algemene bestuursleden voor de volgende taken:
 • visie ontwikkeling, debatten en contacten maatschappelijke organisaties
 • Ø campagnes en pr: ook sociale media en ledenwerving
 • Ø vrijwilligersbeleid: scouting, opvang nieuwe leden en begeleiden vrijwilligers
 • Ø interne communicatie: digitale nieuwsbrief, ledenpanels
 • Ø begeleiden nieuwe activiteiten commissies en bestaande partijnetwerken

 

Wat verwachten we van je als bestuurslid:

ü  Je hebt het vermogen om signalen uit de afdeling en de samenleving te vertalen naar concrete voorstellen gebaseerd op het sociaaldemocratisch gedachtegoed

ü  Je hebt kennis van de PvdA als organisatie

ü  Je bent enthousiast voor de functie en creatief bij het vinden van oplossingen en vindt het leuk om met mensen van verschillend pluimage om te gaan en verschillen te overbruggen

ü  Je kunt goed zelfstandig werken, maar bent ook een teamplayer.

ü  Je kunt werkgroepen begeleiden en stimuleren.

ü  Je vindt het verenigingswerk belangrijk en hebt minimaal 8 uur per week beschikbaar om je talent, kennis en netwerken voor de vereniging in te zetten.

 

Bij de diverse taken binnen het bestuur horen specifieke kwaliteiten. De onderstaande profielen geven aan welke kwaliteiten gewenst zijn. Er kan uiteraard onderling nog worden geschoven.

 

Voorzitter

 • Is het gezicht van de vereniging
 • Is een strategisch denker en heeft een visie op de sociaal-democratie in deze tijd
 • Kan leidinggeven aan een team met verschillende kwaliteiten
 • Volgt de fractie en houdt met hen functioneringsgesprekken
 • Ziet toe op de naleving van het verkiezingsprogramma door de fractie
 • Is inspirator voor andere bestuursleden, voor actieve en minder actieve leden
 • Is een netwerker en kan goed omgaan met de media
 • Leidt de doorontwikkeling van de vereniging naar een open en geëngageerde partij
  Heeft 15 à 20 uur per week beschikbaar voor het bestuurswerk

Vicevoorzitter

 • Vervangt de voorzitter bij afwezigheid (zie daarvoor bovenstaand functieprofiel)
 • Vertegenwoordigt het bestuur bij de verenigingsraad
 • Overlegt met fractieleden en bevordert hun deelname aan cursussen en aan activiteiten van andere organisaties zoals Lokaal
 • Stimuleert en overlegt met de afgevaardigden voor congres, gewest en ledenraad
 • Is goed op de hoogte van de statuten en reglementen
 • Heeft circa 12 uur per week beschikbaar voor het bestuurswerk

 

Secretaris

 • Is een goede planner en werkt zorgvuldig
 • Zorgt voor goede afstemming van de activiteiten van fractie, bestuur, gebieden en de lounge
 • Houdt de ledenadministratie en het archief bij
 • Begeleidt de kantoorbeheerder en het team Lounge Linkse zaken
 • Is goed op de hoogte van statuten en reglementen
 • Heeft circa 12 uur per week beschikbaar voor het bestuurswerk

 

Penningmeester

 • Heeft aantoonbare ervaring met financieel beheer/financiële administratie, bij voorkeur in een vrijwilligersorganisatie
 • Heeft affiniteit met facilitaire aangelegenheden (huisvesting, inboedel e.d.)
 • Is proactief in het werven van nieuwe middelen, zoals giften en sponsoring

 

Algemene bestuursleden (3 à 5)

Onder de algemene bestuursleden worden de volgende taken verdeeld.

 1. A.     visieontwikkeling, kenniskringen en inhoudelijke debatten

Nodig zijn: een duidelijke visie op de sociaaldemocratie, strategisch kunnen denken en een groot netwerk binnen en buiten de partij.

 1. B.     Pr. ledenwerving en campagnes

Nodig zijn: organisatietalent, creativiteit, actief kunnen inzetten van de sociale media voor communicatiedoeleinden, een goed netwerk bij de pers en maatschappelijke organisaties.

 1. C.     Vrijwilligersbeleid, nieuwe leden en scouting

Nodig zijn: vrijwilligers en nieuwe leden kunnen motiveren en informeren, talent kunnen herkennen en registreren, aandacht hebben voor loopbaanontwikkeling en nazorg.

 1. D.     Interne communicatie: digitale nieuwsbrief en ledenpanels

Nodig zijn: goede redactionele vaardigheden, accuratesse en het kunnen gebruiken van de sociale media.

 1. E.      Relatiebeheer en activiteitencommissies

Nodig zijn: goede contacten met maatschappelijke, religieuze en culturele instellingen en met de leden van de gebiedscommissies, accuratesse in het zorgvuldig gebruik en actueel houden van adresbestanden van relaties.

 

Het bestuur functioneert in het hart van de vereniging met daaromheen de nieuwe activiteitencommissies. Bestuursleden begeleiden bovendien de onderstaande (en evt. nieuwe)  partijnetwerken, zoals de kenniskringen, het Ombudsteam, de JS, de Rotterdamse Adviesgroep ouderen (RAO), het homonetwerk en de Lounge Linkse Zaken.