7 november 2013

PvdA: Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Vandaag is de Rotterdamse gemeenteraad bijeen voor de algemene beschouwingen. PvdA-fractievoorzitter Marco Heijmen: “In deze raad hebben wij vaak gesproken over meer meedoen en dat wij een groter beroep gaan doen op wat Rotterdammers zelf kunnen. Meer ruimte laten aan en aansluiten bij de vindingrijkheid van de Rotterdammer. Dit beroep past prima bij de PvdA maar dat neemt niet weg dat de overheid er wat ons betreft moet zijn voor de Rotterdammers die terecht het beroep doen om naast hen te gaan staan. Of het nu gaat om een steun in de rug of om het aanpakken van overlastsituaties.”

Steun in de rug voor kinderen in arme gezinnen
“De PvdA heeft bij de kaderbrief de motie ingediend ‘Een steun in de rug voor kinderen in arme gezinnen.’ Naar schatting 12.000 kinderen groeien op in armoede. Met je vriendjes je verjaardag vieren, op zaterdag samen sporten.. meedoen is voor hen geen vanzelfsprekendheid. We zijn blij dat de in de motie gevraagde verhoging van de kindtoelage plaatsvindt en dat het kindpakket nu geborgd wordt in het armoedebeleid van de gemeente Rotterdam. Een steun in de rug,” aldus Heijmen.

Werk
“De crisis heeft er voor gezorgd dat vele Rotterdammers op dit moment geen werk hebben. De inspanningen van het stadsbestuur om deze mensen naar werk toe te leiden belangrijk, het liefst natuurlijk direct naar werk, maar gedwongen door de omstandigheden ook naar organisaties waar zij weer werkervaring kunnen opdoen. Wel pleit de PvdA ervoor om voldoende diversiteit aan werkervaringsplaatsen aan te bieden, opdat ieder individu voldoende mogelijkheden vindt om passende ervaringen op te doen. Graag zien wij dat deze mogelijkheden middels werkcoaches ook voldoende voor het voetlicht worden gebracht. Mijn collega Leo Bruijn zal vanavond nog een motie indienen om tot een actieprogramma te komen om bij het midden en klein bedrijf meer stages, leerwerkplekken, startersbanen en doorgroeimogelijkheden in de Rotterdamse MKB sector te verkrijgen,” zegt Heijmen.

Ondersteuning voor hen die het niet alleen kunnen
“Dat beroep op wat Rotterdammers zelf kunnen wordt nog eens vergroot in het kader van zorg en ondersteuning. Maar er zijn grote verschillen in wat Rotterdammers kunnen en dus in welke mate een beroep kan worden gedaan op de eigen sociale omgeving. De overheid zal er moeten zijn voor diegenen die het niet alleen kunnen of zonder hulp van buitenaf,” sprak Heijmen de raad toe. “Zowel wanneer het gaat om de bewonersparticipatie als wanneer het gaat om het eigen kunnen in het kader van zorg en ondersteuning vinden wij het van belang dat er sprake is van een ondersteuningsstructuur om dat activerend vermogen te ondersteunen. Voor bewonersparticipatie komt u met voorstellen in uw participatieleidraad maar ook voor zorg en ondersteuning vinden wij eveneens dat u daar moet komen met een kader en beschrijving van de bijpassende middelen.

Meedoen
“Vanavond al doet de PvdA een voorstel voor de ondersteuning van mantelzorgers. Rotterdam telt vele tienduizenden mantelzorgers en voor velen van hen is dat regelmatig een zeer zware taak. Zelfs zodanig dat een fors aantal overbelast dreigt te raken. Mijn fractie wil voor deze groep vanavond bij de indiening van moties ook het voorstel doen voor een respijthuis in Rotterdam,” zegt Heijmen. “Meedoen heeft vaak ook te maken met mobiliteit. We zijn blij met het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, welke ook in 2014 zal worden voortgezet. Duidelijk zal zijn dat we ons als PvdA hiervoor in de raad zullen blijven inzetten. Ook voor invaliden heeft meedoen vaak te maken met mobiliteit. Ook krijgen wij als fractie regelmatig klachten van invaliden die niet kunnen parkeren op de voor hen bestemde invalidenparkeerplaatsen. Vaak zijn dit mensen die volledig zijn aangewezen op hun auto als vervoermiddel, omdat reizen met openbaar vervoer voor hen niet mogelijk is. De PvdA is van mening dat ook zij zo probleemloos mogelijk moeten kunnen blijven deelnemen aan het sociale verkeer. Daarom pleiten wij voor een systeem, waarbij het voor hen mogelijk wordt om op alle parkeerplaatsen gedurende drie uur te kunnen parkeren.”

Oer-Rotterdams
“Het is logisch, nodig, wenselijk en wellicht wel oer-Rotterdams: een groot beroep te doen op wat bewoners zelf kunnen. Dat hoort ook bij solidariteit: de solidariteit die bestaat bij de gratie van de wederkerigheid. Maar dat beroep kan dus ook niet gedaan worden zonder de solidariteit. De solidariteit van de politiek die er ook voor kiest nadrukkelijk naast die Rotterdammers te gaan staan die een steun in de rug nodig hebben,” besloot Heijmen zijn algemene beschouwingen.

Lees hieronder de volledige spreektekst van fractievoorzitter Marco Heijmen en van de financieel specialist, Claus Verbrugge (let op: gesproken tekst geldt).