1 december 2015

Verslag van de Politieke Ledenraad

Kevin van Eikeren en Matthijs Wijga zijn de Rotterdamse afgevaardigden voor de Politieke Ledenraad. De politieke ledenraad is het interne discussieforum van en voor PvdA leden. In de ledenraad debatteert de partijtop en de Tweede Kamerfractie met de leden. Zowel individuele leden als afgevaardigden vanuit elke afdeling zijn welkom. Afgevaardigden bepalen bij stemmingen voor 75% de uitslag, individuele leden voor de overige 25%. Hieronder vertelt Kevin van Eikeren over de laatste Politieke Ledenraad.

Op zaterdag 14 november reisden wij als Rotterdamse afgevaardigden naar Amersfoort met een motie onder de arm. In de voorbereiding naar de Politieke Ledenraad wordt het debat over het vluchtelingenvraagstuk heftig gevoerd en hebben de Rotterdammers de bijeenkomst in de Beverwaard over de komst van een asielzoekerscentrum nog vers in het geheugen. Wij voelden ons dan ook geroepen om kritisch over dit onderwerp na te denken en een motie in te dienen. Een motie die wat meer een vergezicht biedt dan alleen het opvangen van oorlogsvluchtelingen, maar waarin we de Tweede Kamerfractie hebben opgeroepen om met een initiatiefvoorstel te komen. Dit voorstel moet er voor zorgen dat de opgevangen mensen direct de nodige tools krijgen en de taal leren om op een goede manier de Nederlandse samenleving in te kunnen stromen. Deze motie is aangenomen en over de gedetailleerde invulling hiervan zijn we uitgenodigd door PvdA Tweede Kamerlid Attje Kuiken om hier nog uitgebreider over te spreken.

Nog iets wat wij niet onbesproken hebben gelaten zijn de aanslagen in Parijs op de avond voor de Politieke Ledenraad. Na de toespraak van Diederik Samsom was er een flinke tijd ingeruimd om hier met elkaar over te spreken. Wij als afgevaardigden vinden het belangrijk dat er de mogelijkheid is voor jongeren en volwassenen om zich te kunnen uiten over datgene dat gebeurd is. Het voeren van gesprekken tussen burgers moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden om dit soort heftige gebeurtenissen, die relatief dicht bij huis gebeuren, een plek te kunnen geven en hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Het is eenvoudig, zo spraken we, om in 140 leestekens wat te roepen op Twitter, maar met elkaar aan tafel zitten en een gesprek voeren is vele malen belangrijker. Zo kunnen mensen met verschillende meningen en opvattingen nader tot elkaar komen. Onze burgemeester maakt zich daar al erg sterk voor en dat juichen we van harte toe. Wij hebben de Tweede Kamerfractie opgeroepen om ook docenten en ieder ander die maatschappelijk actief is, te ondersteunen in het mogelijk maken van gesprekken tussen mensen over deze gebeurtenis. Ons hebben signalen bereikt dat op sommige scholen docenten het moeilijk vinden dit onderwerp te bespreken. Een onderwerp dat zo gevoelig ligt moet volgens ons met goede zorg begeleid worden in het maatschappelijk debat. Iedereen die zich daarvoor inzet verdient onze onvoorwaardelijke steun. Dit werd door de Tweede Kamerfractie breed onderschreven. We hopen hier dan ook in de nabije toekomst hier een concrete uitwerking van te zien.

Bekijk hieronder de toespraak van Diederick Samsom tijdens de ledenraad.