Standpunten

Zoeken

Armoedebeleid

Rotterdam heeft een solide en sociaal vangnet voor mensen met een minimuminkomen en voor mensen die niet kunnen werken.

Lees verder

Bouwen en wonen

Betaalbaar wonen in een veilige, afwisselende, leuke wijk. Veel meer hebben we eigenlijk niet nodig. Maar dan moeten er wel genoeg huizen zijn die ook nog een beetje te betalen zijn. Daar maakt de PvdA werk van.

Lees verder

Buitenruimte

Veel plekken in Rotterdam stimuleren vooral om er niet te zijn. Wij willen de openbare ruimte zo inrichten dat dit uitnodigt om gezond gedrag te vertonen.

Lees verder

Duurzaamheid

Wij maken ons er hard voor om Rotterdam één van 's werelds duurzaamste havensteden te maken! Dit doen we door te kijken naar wat wij samen kunnen doen. Niet alleen doordat er actief wordt ingegrepen in het havengebied middels verschillende instanties, maar óók omdat we groen gedrag stimuleren onder inwoners. Verder maken we ons hard voor een schonere lucht. Want Rotterdammers mogen niet ziek worden door een slechte luchtkwaliteit.

Lees verder

Economie

Wereldwijd worden we geprezen om onze economie, onze architectuur en onze gastvrijheid. En toch willen we pleiten voor verandering. Want niet iedere Rotterdammer profiteert van die fantastische stad van ons.

Lees verder

Het Eneco-geld wordt niet verkwanseld

De PvdA Rotterdam is nooit voorstander geweest van de verkoop van Eneco. Nu de verkoop echter zo goed als rond is, hebben wij harde eisen aan de inhoud van de verkoop gesteld. In juli 2019 dienden we bovendien een voorstel in om ervoor te zorgen dat de €1,3 miljard euro goed besteed wordt. Een voorstel dat unaniem door de raad werd aangenomen.

Lees verder

Jeugd en welzijn

In Rotterdam leeft één op de vier kinderen in armoede. Dat is onacceptabel!

Lees verder

Kunst & Cultuur

Cultuur wordt steeds belangrijker voor het samen leven in de stad. Cultuur geeft betekenis en maakt dat we ons Rotterdammer voelen. Cultuur gaat niet alleen over leuke dingen voor de mensen, maar is de ziel van onze stad!

Lees verder

Mobiliteit

De fiets krijgt prioriteit boven het autoverkeer, door middel van een stelsel van staddoorkruisende fietspaden en het geven van voorrang aan fietsen bij kruisingen. Tevens gaan we autoluwe zones in de stad drastisch verruimen.

Lees verder

Onderwijs

We investeren in het succes van Rotterdammers op de werkvloer door een Rotterdams scholingsfonds op te richten zodat een leven lang leren voor iedereen mogelijk wordt.

Lees verder

Participatie en Samen leven

In Rotterdam voeren we een fatsoenlijke dialoog met elkaar. Waarbij gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid centraal staat. Integratie en emancipatie gaan hand in hand. Immers, voor volledige deelname aan de samenleving is het een voorwaarde dat achterstanden niet die deelname in de weg staan. In die context moet in onze ogen gekozen worden voor het bestrijden van de drie A's, te weten: achterstand, achterstelling en achteloosheid.

Lees verder

Rotterdam- The Hague Airport

De betekenis van Rotterdam The Hague Airport voor de versterking van het economische vestigingsklimaat in de Metropoolregio behoeft verdere uitwerking.

Lees verder

Rotterdamse haven

Rotterdam is een van de machtigste havens van Europa. Rotterdam wordt de duurzaamste havenstad. De PvdA wil gebruik van duurzame goederen, die niet ten koste van mede-wereldburgers en de natuur zijn gemaakt, stimuleren. Dat levert geld, banen, schone lucht en een betere toekomst voor onze kinderen op. De Rotterdamse haven werkt voor Nederland, en zeker voor de Rotterdammers.

Lees verder

Sport

Iedere Rotterdammer moet kunnen sporten en in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur.

Lees verder

Veiligheid

Betaalbaar wonen in een veilige, afwisselende, leuke wijk. Veel meer hebben we eigenlijk niet nodig. Maar dan moeten er wel genoeg huizen zijn die ook nog een beetje te betalen zijn. Daar maakt de PvdA werk van.

Lees verder

Werk en inkomen

Rotterdam is een van de economische vliegwielen van Nederland, maar die economie werkt niet voor alle Rotterdammers.

Lees verder

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De afgelopen jaren zijn er meer zorgtaken bij de gemeente komen te liggen. We zien dat mensen in arme wijken gemiddeld jaren minder oud, en nog meer jaren ongezonder oud worden, dan de mensen in de goede wijken van de stad. Daar moet wat aan gebeuren.

Lees verder

Zorg

Zorgkosten moeten behapbaar blijven voor Rotterdammers, zodat iedereen gebruik kan maken van goede zorg. Daarom moet de Rotterdamse Collectieve Zorgverzekering beschikbaar komen voor alle Rotterdammers, waarin het eigen risico wordt meeverzekerd.

Lees verder