Werk & Inkomen

Rotterdam is een van de economische vliegwielen van Nederland, maar die economie werkt niet voor alle Rotterdammers. Want wat betekenen al die rooskleurige economische berichten, als je niet aangenomen wordt omdat je vrouw bent en graag kinderen wil? Als je bijvoorbeeld een Turkse of Marokkaanse achternaam hebt en niet eens wordt uitgenodigd? Als de banen waar jij geschikt voor bent er gewoon niet zijn? De markt heeft lang genoeg geroepen dat ze het zelf wel op zou lossen, de PvdA Rotterdam wil een handje helpen: bedrijven moeten een afspiegeling worden van Rotterdam en we gaan gerichte acties ondernemen om dat te regelen.

Meer góede banen

Meer goede banen door inzet op duurzaamheid en innovatie

Om goede banen te creëren, nemen we het heft in eigen hand: we gaan investeren in het energieneutraal maken van alle sociale huurwoningen, scholen en overheidsgebouwen. Dat levert werk op voor lokale bouwbedrijven, het dempt de energielasten van Rotterdammers en het energieverbruik daalt. We kijken ook naar de chemische en andere industrieën in ons havengebied, zoals bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte uit deze industrie. Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken die ons allemaal verder helpen.

Meer banen door inzet op onze haven

We gaan met het Havenbedrijf harde afspraken maken dat het aantrekken van bedrijven samen moet gaan met werkgelegenheid. Met veel meer (slimme) inzet van internettoepassingen voor veiligheid en groei van de haven, kan haar positie internationaal verbeteren.

Het Rotterdams scholingsfonds om aan het werk te blijven

In de ene sector groeit de werkgelegenheid, in de andere krimpt die. Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen zorgen we ervoor dat Rotterdammers in een andere sector aan het werk kunnen als dat nodig is. We investeren in het succes van Rotterdammers op de werkvloer door een Rotterdams scholingsfonds op te richten zodat een leven lang leren voor iedereen mogelijk wordt.

Moderne vakmanschap stimuleren voor aansluiting op de arbeidsmarkt

Rotterdammers met gouden handjes, daar is een tekort aan. Jongeren kiezen niet snel meer voor een vak waarbij je een ambacht leert. We willen dat dat verandert. We gaan inzetten op de meester-gezelaanpak: mbo-studenten moeten niet alleen op school opgeleid worden, maar ook een paar dagen per week in het bedrijf op de werkvloer. We gaan wat doen aan het imago van vakopleidingen, zorgen voor betere stages en goede aansluiting op de arbeidsmarkt. We zetten zwaar in op korte aanvullende vakopleidingen, tot twee maanden, om voor velen de laatste stap naar een goede baan te kunnen zetten. Deze aanpak sluit ook aan bij het succes van het huidige MKB offensief.

Gelijke kansen op de werkvloer

Quota voor een goede afspiegeling

De arbeidsmarkt is scheef. Rotterdammers hebben niet allemaal dezelfde kansen. We hebben schoon genoeg van arbeidsmarktdiscriminatie en we hebben lang genoeg gehoord dat het probleem zichzelf wel oplost. We willen quota zodat de Rotterdamse arbeidsmarkt straks een goede afspiegeling is van Rotterdam.

Anoniem solliciteren voor gelijke kansen

We starten een pilot met anoniem solliciteren bij alle gemeentelijke instellingen in Rotterdam.

Antidiscriminatie belonen

In aanbestedingen worden bedrijven met antidiscriminatiebeleid beloond. Dit wordt openlijk benoemd. Discriminatie is niet alleen op basis van afkomst, maar bijvoorbeeld ook op basis van leeftijd, sekse en seksuele geaardheid of fysieke dan wel verstandelijke beperking.

Een zeker bestaan

Basisbanen

We willen investeren in mensen die de wijken en buurten net even mooier maken. Conciërges, wijkhulpen, gastpersonen en wijkverpleegkundigen zijn afgelopen jaren al te makkelijk wegbezuinigd. Zo herstellen we niet alleen werkgelegenheid voor een groep, maar ook de sociale cohesie in buurten.

Meer vaste banen bij de gemeente en (semi) gemeentelijke organisaties

De gemeente moet het goede voorbeeld geven en flexbanen omzetten in vaste contracten. Werk dat een vast onderdeel vormt van de bedrijfsvoering wordt niet (meer) via aanbestedingen ingekocht maar als banen bij de gemeente uitgevoerd. Tijdelijke contracten worden zo spoedig mogelijk omgezet naar contracten voor onbepaalde tijd. Wanneer de gemeente werk aanbesteedt, zorgt ze voor goed werk met goede arbeidsvoorwaarden.

Gooi Eneco niet in de uitverkoop!

De PvdA steekt een stokje voor de verkoop van de Eneco-aandelen die nog in het bezit zijn van Rotterdam. Eneco is goed voor 2300 banen in de regio en investeert jaarlijks 300 miljoen euro in duurzaamheid. Deze banen mogen niet naar het buitenland verhuizen en de duurzame ambities moeten worden gehandhaafd. De PvdA is vóór banen en vóór duurzaamheid en dus tegen de verkoop van de Eneco-aandelen.

Platform armoedebestrijding

Armoede en schulden zijn grote problemen. Er zijn veel instanties die hier wat aan doen maar die werken soms totaal langs elkaar heen. Alle partijen die zich met schulden bezig houden, komen in Platform Armoedebestrijding met elkaar tot goede oplossingen. Rotterdammers moeten de weg weten te vinden naar de juiste hulp. De PvdA staat pal voor de bijstand als vangnet.

Kinderarmoede de stad uit!

In Rotterdam leeft één op de vier kinderen in armoede. Dat is onacceptabel. We komen met een aanvalsplan op kinderarmoede. We gaan bijvoorbeeld het kindtegoed verruimen en bieden samen met scholen een maaltijdprogramma aan aan kinderen voor wie dat thuis niet weggelegd is.

Vrijwilligerswerk waarderen

Vrijwilligers zijn het cement van de stad. Dit werk mag meer waardering krijgen. We komen met een pakket aan maatregelen om vrijwilligers te ontlasten. Denk aan gratis parkeren of de Rotterdampas.

Werkende Re-integratie

We bestrijden niet de werklozen maar de werkloosheid. We zetten de aanbevelingen van de ombudsman om in actie, zodat we mensen helpen in plaats van in de hoek te zetten. Werk hoort te lonen met salaris. Het zonder loon verplicht papier prikken moet zo snel mogelijk stoppen.

Lees hier ons Plan van de Arbeid “Transitie naar een nieuwe economie en nieuwe werkgelegenheid

Daarbij ondersteunen we het manifest “voor een nieuw, rechtvaardig armoedebeleid in Rotterdam vanaf 2018