Gebiedscommissielid Hoek van Holland

Ton van Anraad

Waar ga ik voor de komende 4 jaar:

Alhoewel we in een prachtig dorp leven ben ik van mening dat we alert moeten blijven op zaken die kunnen verbeteren of zelfs moeten verbeteren. Daarvoor heb ik onderstaande lijst met acties gemaakt. Met deze lijst als leidraad ga ik de komende 4 jaar aan de slag:

 • In Hoek van Holland zijn nogal wat mensen eenzaam dat mag en kan niet in ons dorp; (Ik ga zorgen dat de eenzaamheid beduidend afneemt met als doel 0 eenzamen)
 • Ik ga Hoekse inwoners die onder de armoedegrens leven (meer dan 100) nog meer ondersteuning bieden; (de armoede in ons dorp moet eindigen)
 • Ik ga  zorgen dat er laagdrempeliger/ruimhartiger met woningaanpassingen wordt omgegaan; (anno 2018 is het een schande dat (oudere) bewoners, ten einde raad, hun behoeft op een emmer moeten doen)
 • Het zorgpakket voor alle Hoekse bewoners moet worden toegesneden op onze unieke-dorpse identiteit; (oa. huisarts en apotheek 7 maal 24 uur beschikbaar in ons dorp)
 • In evenwicht brengen van het voorzieningenniveau in de Hoek; (ligt nu ver achter bij de stad). Geen voortgezet onderwijs, geen dorpscentrum, geen ondersteuning van de detailhandel, geen huis van het dorp, geen bibliotheek, nauwelijks voorzieningen voor de jeugd, enz. enz.
 • In de komende vier jaar wordt Hoek van Holland een 4 seizoenen badplaats; (Ik houd het college aan deze belofte)
 • De 4 seizoenen badplaats en de ontwikkeling van het bedrijventerrein worden de banenmotoren in de komende jaren;
 • Het bijzondere karakter het dorp Hoek van Holland (Toeristen, grensplaats van Europa enz.) vraagt om een politiebezetting van 7 maal 24 uur. Politiebureau wordt, in ieder geval tijdens het seizoen, weer volledig bezet;
 • Responsetijd ambulance moet belangrijk korter. Erkenning van unieke situatie van ons dorp; (Toeristen, grensplaats van Europa enz.)
 • Bedrijventerrein oost wordt ontwikkeld als een milieuvriendelijk, circulair industrieel bedrijventerrein en wordt minimaal 1/3 deel groen; (conform afspraak)
 • Ik pak de komende vier jaar een aantal grote milieuproblemen aan; (Openriool bij de volkstuintjes en de woonwijk voormalige ijsbaan. Vervuild terrein in de oranjepolder)
 • Zo goed mogelijk conserveren, ontwikkelen van ons (internationaal) cultureel en militair erfgoed. Nederland/Rotterdam is daar terecht trots op, dus gaan zij daar ons bij helpen;
 • Bewaken dat het laatste stukje metro naar het strand, conform belofte/afspraken, wordt gebouwd. Dit is van levensbelang voor het voortbestaan van een vitaal dorp Hoek van Holland.
 • Bouwen voor alle doelgroepen; (minimaal 75 woningen per jaar)

Bestemming van de polders

De bestemming van onze prachtige polders moet een open/toegankelijk natuurgebied worden. Natuurlijk met behoud van kleinschalige (biologische) agrarische activiteiten. Om dit ook inhoudelijk mogelijk te maken dient Rotterdam de gronden aan te kopen. Zo niet, dan dient het huidige samenwerkingsverband/eigenaar, onder de door de burger en college genoemde voorwaarden, de polders als open/toegankelijk natuurgebied met behoud van enz. in te richten. Inclusief de exploitatie van een, naar verhouding bescheiden, deel voor het natuurbegraven van stoffelijke overschotten. (De fysieke structuur van een dood dier of persoon) Op een ander wijze zijn onze prachtige polders niet te beschermen tegen gelukzoekers, projectontwikkelaars en de gemeente. Zeker in deze tijd waar niets meer heilig is zien zij hun kans schoon. Daar wil ik mijn kleinkinderen in ieder geval voor dit prachtige gebied in lengte van jaren voor beschermen.

De gebiedscommissies hebben de komende periode weliswaar nauwelijks nog bevoegdheden maar wanneer we samen optrekken (PvdA Hoek van Holland en de PvdA raadsleden Rotterdam) kunnen we in Rotterdam het verschil voor ons dorp maken.

“Rotterdam is tenslotte een stad van dorpen”

Voor meer informatie over de PvdA Hoek van Holland