9 december 2013

Fractieprofiel PvdA Onderafdeling Feijenoord 2014-2018

Van een commissielid wordt verwacht:

* dat hij/zij compassie heeft en toont met maatschappelijke en individuele problemen.

* Dat hij/zij voldoende zicht heeft op de problemen in de wijk en dat hij/zij in staat is om signalen uit de maatschappij om te zetten in nieuw advies/ beleid.

* Dat hij/zij over communicatie vaardigheden beschikt: communicatie met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in het gebied.

* Het opstellen en in ontwerp vaststellen van de gebiedsplannen voor de wijken in het gebied.

* Het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van gebiedsplannen, inrichtingsplannen, alsmede bij het bepalen van prioriteiten voor handhaven en wijkwelzijn.

* Het beschikbaar stellen van wijkbudgetten.

* Het geven van gekwalificeerd advies

 

Deze profielen fungeren als leidraad voor de kandidaatstellingscommissie.

 

Profielkenmerken gebiedscommissieleden

 

Fractie nieuwe steil PvdA Rotterdam – Feijenoord:

 

* is samengesteld op basis van kwaliteit, in een goede balans tussen ervaring en nieuw talent;

* is in voldoende mate een afspiegeling van de Feijenoord bevolkingssamenstelling in termen van      maatschappelijke achtergrond, geslacht, etniciteit en leeftijd;

* bezit adequate kennis op de beleidsterreinen die een belangrijke rol zullen spelen in de periode 2014-2018;

* vertaalt actief signalen uit de samenleving in een politieke agenda;

* controleert het functioneren van het college en de voorzitter en eventuele vice-voorzitters van de gebiedscommissie kritisch, op basis van actieve informatievergaring;

* onderhoudt actief het contact met het onderafdelingsbestuur Feijenoord en het afdelingsbestuur Rotterdam en de diverse werkgroepen in de (onder)afdeling

* zoekt actief de samenwerking met de PvdA-vertegenwoordigers in de verschillende Rotterdamse bestuurscommissies om gezamenlijk resultaten te behalen;

* besteedt intensief aandacht aan publieke verantwoording en verantwoording aan de (onder)afdeling;

* opereert nadrukkelijk als team en de fractieleden zijn complementair qua kennis, ervaring en achtergrond;

* laat haar eigen functioneren periodiek kritisch evalueren.

 

Kenmerken gebiedscommissielid

 

Het gebiedscommissielid kent en beheerst het gedachtegoed van de PvdA en formuleert op grond hiervan standpunten en legt deze uit. Hij/zij vormt mede op grond van dit gedachtegoed zijn toekomstbeeld en is in staat mensen hiervan te overtuigen.

 

Het gebiedscommissielid is maatschappelijk betrokken, maar onafhankelijk in oordeelsvorming.

Is geworteld in de samenleving van de gebiedscommissie Feijenoord en heeft contact met diverse groepen uit de bevolking, de pers en/of het bedrijfsleven. Kent de nieuwe ontwikkelingen betreffende het Rotterdamse bestuurlijk nieuwe stelsel goed en onderschrijft de uitgangspunten.

 

Het gebiedscommissielid is in staat voldoende tijd in het commissielidmaatschap te investeren om zijn/haar taak behoorlijk te kunnen uitvoeren.

Neemt gedurende de hele raadsperiode actief deel aan activiteiten ter ondersteuning van de permanente campagne die de PvdA voorstaat en is herkenbaar en zichtbaar voor de vereniging. Ook wordt een prominente inzet verwacht tijdens de campagnes voor de Europese, landelijke en provinciale verkiezingen. Het commissielid is aanspreekbaar op zijn politieke keuzes en die van zijn fractiegroep. Neemt deel aan verdere scholing en training indien dat als noodzakelijk gezien wordt.

 

Competenties

Het gebiedscommissielid beschikt over de volgende competenties:

 

Deskundigheid

Het vermogen om als gebiedscommissielid de aanwezige kennis en vaardigheden in de functie van volksvertegenwoordiger op een assertieve en soms creatieve wijze toe te passen en nieuwe relevante kennis en vaardigheden op te doen.

 

Communicatieve vaardigheden

Het vermogen om zich binnen de fractie, met bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de commissie mondeling en schriftelijk op een heldere manier uit te drukken. Tevens het vermogen om in media en naar achterban standpunten helder en duidelijk te verkondigen.

 

Politiek sensitiviteit

Het vermogen om het toepassen van interactieve beleidsvorming bij het opstellen van gebiedsplannen, inrichtingsplannen, als mede bij het bepalen van prioriteiten voor handhaven en wijkwelzijn. De complexiteit van een politiek bestuurlijk proces aan te voelen en daarin effectief

te opereren. Laten blijken goed te zijn geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor het commissielidmaatschap.

 

Netwerkvaardigheid

Het vanuit een onafhankelijke positie ontwikkelen en bestendigen van relaties en samenwerkingsverbanden binnen en buiten de PvdA en deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

 

Visie

Het vermogen om een integraal toekomstbeeld te vormen en uit te dragen.

 

Resultaatgerichtheid

Het vermogen om zich in te zetten voor beoogde (gezamenlijke) resultaten op korte en langere termijn en deze in groepsverband soms onder druk te realiseren.

 

Integer handelen

In staat om algemeen aanvaarde sociale en ethische normen te handhaven die met het commissielidmaatschap te maken hebben zoals ondermeer omschreven in de PvdA-gedragscode.

 

 

Aanvullende eisen fractievoorzitter

De fractievoorzitter is de eerste woordvoerder namens de PvdA. Hij/zij is de leider van het team, op belangrijke momenten de woordvoerder van het team en ook degene die moet zorgen dat de fractie als team opereert. Bovendien moet de fractievoorzitter de samenwerking met andere partijen in de commissies bewaken en de relatie onderhouden met eigen PvdA-wethouders op stedelijk niveau.

 

De fractievoorzitter geeft richting en sturing aan een groep van volksvertegenwoordigers, onder meer door het stellen van doelen en het tot stand brengen en handhaven van doeltreffende samenwerkingsverbanden. Voor de fractievoorzitter gelden daarom de aanvullende competenties:

– Samenwerken en verbinden

– Strategisch inzicht

– Leiding geven en tact

– Besluitvaardigheid

De PvdA Rotterdam spreekt uit dat ook deze aanvullende competenties tevens aan de orde dienen te zijn voor kandidaat-lijsttrekkers.

 

 

Formele eisen

 

Het fractielid

 

. is woonachtig in het gebied Feijenoord.;

. voldoet aan de wettelijke eisen;

. is lid van de PvdA;

. onderschrijft de interne bereidverklaring van de PvdA;

. onderschrijft de gedragscode van de PvdA;

. committeert zich aan het verkiezingsprogramma, tenzij op punten een formeel voorbehoud is gemaakt (dit kan consequenties hebben voor de plaats op de lijst);

.doet mee aan allerlei campageneacties;

. participeert in de jaarlijkse functioneringsgesprekken;

Op grond van artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement vinden voortgangs/ functioneringsgesprekken plaats onder verantwoordelijkheid van het onderafdelingsbestuur, al dan niet met de fractievoorzitter gezamenlijk. Het Feijenoord onderafdelingsbestuur hanteert een cyclus van tenminste jaarlijkse gesprekken met ieder fractielid.

 

Aandachtspunten kandidaatstellingscommissie

In aanvulling op het bovengenoemde profiel van de fractie en het fractielid krijgt de kandidaatstellingscommissie de opdracht om bij het samenstellen van de lijst de volgende zaken te betrekken:

 

* Idealiter zijn alle mensen op de lijst allrounders en thuis in de verschillende facetten van de te besturen vakgebieden in een deelgemeente met uitstekende daarbij horende vaardigheden. Tegelijk mag een uitblinker op een specialistisch gebied niet ontbreken als deze een toegevoegde waarde heeft binnen het totale team.

 

 

* de lijst moet opgebouwd zijn uit mensen, die kwalitatief goed zijn;

 

* een   juiste verhouding man vrouw, waarbij minimaal statutair gezien een derde uit vrouwen bestaat.

 

*Een juiste  verdeling van leeftijdscategorieën.

 

*Een juiste verdeling over de wijken in Feijenoord;

 

*E en juiste verdeling van mensen uit de diverse etnische/culturele groepen, voorop staat wel dat we allemaal Rotterdammers zijn en dus voor elkaar opkomen;  

 

*De commissie heeft de opdracht de top 8 van de lijst met minimaal 3 nieuwe talenten te vernieuwen.  De lijst  moet uit  maximaal 15 kandidaten bestaan. De laatste drie kandidaten van de lijst moeten geen positie ambiëren, maar in geval van nood moet er wel een beroep op hen gedaan kunnen  worden.

 

*De mensen op de lijst zijn bereid om zich vanaf het begin van de kandidaatstelling zich actief op te stellen in het doen van allerlei werkzaamheden in de campagne.

 

Het bestuur zal actief scouten op mogelijke talenten en mensen waarvan zij weten dat zij geschikt zijn als commissielid aan te sporen zich (her)verkiesbaar te stellen. Het voorstel van de kandidaatstellingscommissie zal na vaststelling door het bestuur worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering voor definitieve besluitvorming.

 

 

 

Tot slot

Bovenstaande profielschets is voor het onderafdelingsbestuur de basis bij de oproep aan de leden zich kandidaat te stellen.