31 januari 2017

Nieuwsbrief februari 2017

Afscheid Peter Pieterse

Op 26 januari was de laatste gebiedscommissievergadering waar Peter Pieterse als commissielid aanwezig was. 30 jaar lang was hij actief in deelraad, deelgemeentebestuur, gebiedscommissie en PvdA Prins Alexander. Omdat zijn baan steeds drukker werd, vond hij dat hij niet voldoende tijd had om zijn werk als gebiedscommissielid goed te doen. Iets half doen is niets voor Peter, daarom voelde hij zich verplicht om te stoppen. Zijn enorme kennis van wat zich in de afgelopen 30 jaar in het bestuur van Prins Alexander heeft voorgedaan en zijn prettige manier van samenwerken, zullen in de gebiedscommissie zeer gemist worden.

Het afscheid na zo’n lange periode mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Gebiedscommissie en PvdA Prins Alexander nodigen u uit om het glas te heffen op de toekomst van Peter op 15 februari 2017 van 16.00-18.30 uur op het binnenplein van de Gerard Goossenflat, Thomas Mannplaats 150, 3069 NE Rotterdam.

Er valt wat te kiezen

Aanstaande 15 maart mogen we voor de zesde keer in de 21ste eeuw naar de stembus gaan om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Dat is veel, heel veel. Dit maakt het ook extra bijzonder dat het huidige kabinet wel de volledige rit uitzit. Gelukkig maar, want door de korte zittingsperiodes van de kabinetten hiervoor zijn veel noodzakelijke maatregelen steeds uitgesteld. Zoals de hervormingen op de woningmarkt en de hypotheekrenteaftrek. Dit werd steeds meer en meer een miljarden-subsidieregeling voor rijke villabewoners. Maar ook de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt, zodat oneerlijke concurrentie op lonen en schijnconstructies beter aangepakt kunnen worden. En hervormingen in de zorg, waardoor de oplopende kosten voor toekomstige generaties beter in de hand gehouden kunnen worden.

De PvdA heeft zich bij onze achterban niet altijd populair gemaakt met deze hervormingen. Maar aan de zijkant staan en alleen maar roepen zoals de SP doet, past niet in onze traditie. We zijn geen partij die een stap naar achteren doet als er verantwoordelijkheid genomen dient te worden. En het voorbeeld van voorgaande kabinetten volgen door zaken alsmaar uit te stellen en naar achteren te schuiven, zorgt er alleen maar voor dat de oplopende rekening wordt doorgeschoven naar de volgende generaties. De maatregelen hebben gelukkig hun effect gehad. De overheidsfinanciën zijn sterk verbeterd, de economische groei trekt aan (zelfs harder dan in omliggende landen) en de werkloosheid daalt het hardst sinds 10 jaar tijd.

Nu is er gelukkig weer ruimte om te investeren in de samenleving. Op plekken waar bepaalde hervormingen iets te rigoureus hebben uitgepakt. En op plekken waar nieuwe uitdagingen zijn ontstaan in onze samenleving. Bijvoorbeeld in de ouderenzorg. Daar willen we de komende jaren honderden miljoenen extra vrij voor maken, zodat meer handen beschikbaar komen voor betere zorg.

Voor mensen die ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt moeilijk betaald werk kunnen vinden, willen we 100.000 banen met een fatsoenlijk loon creëren binnen de publieke sector. Deze buurthuismedewerkers, speeltuinbeheerders en schoolconciërges zorgen niet alleen voor extra werkgelegenheid, maar zorgen er ook voor dat noodzakelijke voorzieningen in de buurten en wijken in stand gehouden worden.

Na o.a. 12 jaar actief te zijn geweest als gemeenteraadslid, fractievoorzitter en wethouder en nu als vakbondsbestuurder werkzaam bij de FNV ben ik kandidaat bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Als Rotterdamse kandidaat zal ik er alles aan doen om zoveel mogelijk Rotterdammers weer op de PvdA te laten stemmen. Ik hoop dat u ons daarbij wilt helpen.

Richard Moti

PvdA-kandidaat Tweede Kamer nr. 15

Onderafdelingsvergadering

In december was onze onderafdelingsvergadering. Voorafgaand aan de vergadering maakten wij kennis met enkele nieuwe leden. In 2016 hebben wij 21 nieuwe leden ingeschreven. Drie daarvan werden alleen lid voor de lijsttrekkersverkiezing, onmiddellijk na de uitslag zegden zij hun lidmaatschap weer op. Aan het eind van het jaar bleven dus 18 nieuwe leden over. Kon u als nieuw lid op 12 december niet komen, we vinden het heel leuk om nieuwe gezichten te zien.

Het bestuur vroeg de vergadering om onderwerpen aan te dragen om dit jaar mee bezig te zijn. Genoemd werden de toekomst van Europa, ouderenhuisvesting n.a.v. het tv-programma De Monitor (Ouderen kampen met grote woonproblemen. Zij moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen, maar er blijkt een groot tekort aan betaalbare aangepaste woningen.). Verder nieuwe vormen van democratie op lokaal niveau: gaan we voortaan loten i.p.v. kiezen of doen we veel meer per referendum?

Over de ouderenhuisvesting willen wij graag binnenkort een ogen-en-orengroep houden: hoe wordt dat ervaren in een wijk met veel oudere bewoners zoals Prins Alexander? Waar zitten in onze wijk knelpunten?

Over nieuwe vormen van democratie willen wij het graag een keer hebben op een thema-avond. Let op de aankondigingen van activiteiten via de mail.

De voedselbank is helaas nog steeds nodig.

December de 17e stonden Peter Pieterse, René Hoff, Jan Tielen, kandidaat Tweede Kamerlid Richard Moti en ik op het Samuel Esmeierplein, om voedsel te verzamelen voor de voedselbank. We kregen volop medewerking van de Jumbomanager. Peter had een schraagtafel meegenomen. Daar konden de voorbijgangers hun waar voor de voedselbank neerzetten. Het was behoorlijk fris en Jan ging een portie oliebollen halen. Het was immers eind december en dus oliebollentijd. Helaas waren ze niet zo warm. Maar de oliebollenverkoper vond dat wij met een goede actie bezig waren en gaf ons een zak warme oliebollen. Door deze bollen werd onze lichaamstemperatuur weer wat op peil gebracht. Na drie uur daar gestaan te hebben, we hadden inmiddels 6 kratten voedsel opgehaald, hebben wij de boel weer opgeruimd. René heeft vervolgens de kratten naar het centrale verzamelpunt, kantoor van de PvdA in Smalthof, gebracht. Daar waren aan het einde van de dag 40 kratten verzameld. Al met al een mooie en geslaagde actie. Ik ben bang dat het ook volgend jaar nodig zal zijn en dat de voedsel banken voorlopig (helaas) niet zullen verdwijnen. En bestaan ze nog, dan zal de PvdA Prins Alexander weer van de partij zijn.

Paul van Meurs.

Hoe willen we oud worden?

In november hadden wij een thema-avond in samenwerking met de Wiardi Beckmanstichting over ouder worden. De WBS heeft een actieonderzoek Van Waarde Lokaal gehouden over hoe mensen over ouder worden en de zorg daaromheen denken. Op 10 december werd dit onderzoek afgesloten met een presentatie van de resultaten in Utrecht. George Waardenburg, Frans en Mary Gerritse waren daarbij aanwezig. In het rapport ‘Hoe willen wij oud worden’ Zijn ook de bevindingen van onze thema-avond terug te vinden. Er staan negen aanbevelingen voor toekomstig beleid in:

1.     Steeds meer mensen zijn tot op zeer hoge leeftijd actief. Meedoen aan de samenleving geeft zin aan het leven. We moeten daarom zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Mensen die toch apart komen te staan, hebben extra steun nodig.

2.     Mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen. De meesten laten zo nodig zelf hun huis aanpassen, of verhuizen naar een andere woning. Het is belangrijk te bewaken dat ook mensen die huren of die weinig eigen financiële middelen hebben, kunnen beschikken over geschikte woonruimte.

3.     Naarmate mensen ouder worden, wordt hun actieradius kleiner. Een prettige, veilige omgeving, die uitnodigt tot beweging en ontmoeting is van groot belang om tot op hoge leeftijd zo gezond mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. De mogelijkheid van een praatje bij de bakker, op het bankje in het park of gewoon op straat zijn essentiële ‘lichte contacten’ in een wijk. We moeten onze openbare ruimte met oog hiervoor inrichten.

4.     Nu meer mensen langer zelfstandig blijven wonen, is er ook meer vraag naar een goed vangnet als het thuis (even) niet meer gaat. Soms hebben mensen tijdelijk meer hulp nodig, bijvoorbeeld als ze uit het ziekenhuis komen. Onze voorzieningen zijn hier nog niet goed op ingericht. Met name is aandacht nodig voor mensen zonder sterk sociaal netwerk

5.     De veranderingen in de zorg van de afgelopen jaren hebben geleid tot een diepe onzekerheid bij velen. Ook mensen die in welvaart leven, vragen zich vaak bezorgd af of als zij later zorg nodig hebben, deze zorg er wel voor hen is. Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn.

6.     Mensen die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij hun administratie, als ze ergens heen willen of in het huishouden, doen vaak een beroep op hun kinderen of hun omgeving. Ook mensen zonder familie of sociale contacten in de omgeving hebben soms behoefte aan dit soort hulp. Iedereen weet in zijn eigen buurt deze mensen aan te wijzen, toch is het nodig deze groep beter in beeld te krijgen.

7.     Nederland digitaliseert en wordt steeds taliger; we leven in een informatiemaatschappij. Vooral voor laaggeletterden, ouderen in het algemeen en de ouderen met een migrantenachtergrond in het bijzonder kan het daardoor lastig zijn zelfstandig te functioneren. Informatie, zeker van de overheid, moet ook voor deze groepen toegankelijk zijn.

8.     Demografische en maatschappelijke veranderingen raken op verschillende manieren aan de wijze waarop wij werken. De vraag naar arbeid in de zorg en dienstverlening in en rond het huis zal stijgen, steeds meer mensen zullen tot op hoge leeftijd doorwerken en werk zal vaker gecombineerd worden met mantelzorg. Niet voor iedereen is dit nu altijd ‘goed’ werk.

9.     De meest indringende kwestie die naar voren komt in gesprekken over ouder worden, is de enorme afkeer van het verpleeghuis: als een plaats waar je alle regie over je leven kwijt bent. Nog meer aandacht is daarom nodig voor onze verpleeghuiszorg.

De toelichting op deze punten kunt u in het rapport op internet lezen. De Ouderengroep van de PvdA Prins Alexander gaat de aanbevelingen nog nader bespreken t.a.v. de situatie in ons gebied.

Nieuw lid gebiedscommissie

Als alles volgens de huidige planning gaat, word ik op donderdag 16 februari a.s. geïnstalleerd als nieuw lid van de gebiedscommissie Prins Alexander.
Peter Pieterse heeft op vrijdag 27 januari jl. officieel zijn ontslag ingediend en de laatste weken daarvoor al een aantal handelingen in gang laten zetten, die het mogelijk moeten maken om die planning te halen.
Omdat ik de volgende PvdA’er op de kieslijst ben, kom ik in aanmerking. Reeds een aantal weken terug heb ik het onderafdelingsbestuur laten weten die plek graag te zullen innemen. Immers, wie A zegt, moet ook B zeggen.
Ik heb er zin in: in de samenwerking met Shereeva Fabre en de rest van de commissieleden, maar ook in het weer opnieuw actief voor de bewoners van Prins Alexander te kunnen zijn.
Wel realiseer ik mij dat het nu anders is dan in mijn laatste deelraadsperiode tussen maart 2010 en maart 2014: veel minder bevoegdheden, minder politiek, andere onderwerpen. Om die redenen kijk ik in eerste instantie even de kat uit de boom. Snel daarna verwacht ik volop te kunnen meedraaien.
De huidige voorzitter van de commissie sprak mij al aan op een onderwerp waar de laatste deelraad mee bezig was en dat nog steeds actueel is, nl. de voortgang van de transitie van Zorg en Welzijn in Prins Alexander. Hij zou daar graag meer aandacht aan willen besteden en ik heb hem reeds beloofd daaraan mee te willen doen.
Verder blijf ik de vergaderingen van het onderafdelingsbestuur bijwonen, nu niet meer als bestuurslid, maar in mijn rol als lid van de gebiedscommissie.
Ik blijf bestuurslid van het Muziek Podium Prinsenpark, maar dan wel meer low profile om de eventuele schijn van belangenverstrengeling zo veel mogelijk te vermijden.
Uiteraard ben ik voor ieder geïnteresseerd partijlid en iedere betrokken bewoner aanspreekbaar, samen met Shereeva. Mochten er vragen, opmerkingen en/of problemen zijn, schroom dan niet om ons te bellen of mailen.
Wij zullen jullie ook via deze nieuwsbrief op de hoogte van relevante ontwikkelingen houden.

René Hoff