6 oktober 2016

Zorgen om druk op het delen medische gegevens

De afgelopen maanden meldden bezorgde huisartsen zich bij ons, omdat patiënten steeds vaker vragen om een kopie van hun medisch dosser. Uit navraag naar de reden achter dit verzoek blijkt dat dit vaak gebeurt op aandringen van gemeentelijke instellingen, vaak in het kader van de WMO.

Recent onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) bevestigt het vermoeden dat instanties, zoals gemeenten, verzekeraars en arbodiensten, patiënten vaak onder druk zetten om hun hele medisch dossier op te vragen bij de huisarts en dit dossier vervolgens te delen met bijvoorbeeld WMO consulenten. Dit leidt ertoe dat medische gegevens bij medewerkers terecht komen die hier helemaal geen inzicht in horen te hebben. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij deze gegevens ook nog eens gedeeld werden met andere gemeentelijke instellingen.

Omdat het hier een groep kwetsbare burgers betreft, die mogelijk door de gemeente Rotterdam onterecht onder druk wordt gezet om privéinformatie te delen heeft Fatima Talbi schriftelijke vragen gesteld.

“Wij zijn ons ervan bewust dat het soms noodzakelijk is dat medische gegevens gedeeld worden met instanties, maar wij maken ons er sterk voor dat dit op de juiste manier gebeurt.

In plaats van hun cliënten te verzoeken om een kopie van hun medisch dossier op te vragen bij hun huisarts, zouden medewerkers van gemeentelijke instellingen zich via een arts, met toestemming van de patiënt, rechtstreeks tot de huisarts moeten wenden met een ‘gerichte uitvraag’.

De mensen waar het hier om gaat bevinden zich vaak in een kwetsbare positie. Ze zijn vaak niet op de hoogt van hun precieze rechten en zijn bang dat onvoldoende medewerking negatieve consequenties heeft op de steun die zij ontvangen. Het is belangrijk dat zij ervan op aan kunnen dat gemeentelijke instanties volgens de regels handelen.” Aldus Talbi.

De schriftelijke vragen zijn via deze link te vinden.